Home Approccio Italo Albanese La Comunità ebraica più antica d’Europa tra storia e memoria

La Comunità ebraica più antica d’Europa tra storia e memoria

Giornata della Memoria

Silvia Haia Antonucci – Responsabile dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”

La Comunità ebraica più antica d’Europa tra storia e memoria: il ghetto, i battesimi forzati, l’emancipazione, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale

21 gennaio 2019, ore 11 @Università Nostra Signora di Buon Consiglio, Tirana, Ingresso libero

Durante l’intervento sarà illustrata la storia della Comunità ebraica romana, la più antica d’Europa (gli ebrei giunsero a Roma nel 161 a.e.c.), attraverso i documenti conservati nel suo Archivio, ritenuto uno tra i più importanti per ciò che riguarda la storia ebraica, dichiarato dal Ministero per i Beni Culturali nel 1981 di “notevole interesse storico”.

Attraverso le immagini dei documenti più significativi e dell’Archivio fotografico, saranno illustrate l’attività delle Cinque Scole (Sinagoghe) con le loro musiche, e delle Confraternite che nel ‘900 confluirono nella Deputazione di Assistenza, i rapporti fra l’Università (Comunità) ebraica e lo Stato pontificio (tassazione, condizione giuridica e civile, false accuse di omicidio rituale, battesimi clandestini e forzati e rapporti con la Casa dei Catecumeni, restrizioni per la detenzione dei libri ebraici, vessazioni nel periodo del carnevale e durante altre festività cattoliche), il Risorgimento con le Ketubot (contratti matrimoniali) decorate con i colori della bandiera italiana, comprese le immagini della Terra di Israele nei primi decenni del ‘900, e poi le trasformazioni del ghetto tra fine ottocento e primi del ‘900, la costruzione delle nuove sinagoghe, le nuove istituzioni di assistenza, le decorazioni al valore conseguite durante la Prima guerra mondiale, le persecuzioni razziali durante il periodo nazi-fascista, la creazione delle Scuole ebraiche, la razzia delle persone e della Biblioteca (tra i volumi scampati si segnalano, il più antico manoscritto ebraico d’Italia in mani ebraiche risalente al 1202, la micrografia presente nel Pentateuco castigliano del 1325, il Machazor Bene’ Romi con le note sul minhag [rito] italiano del 1540), i volti dei deportati, la fine della guerra, la ricostruzione dell’Italia, l’attentato palestinese alla Sinagoga Maggiore, la visita degli ultimi tre Papi.

Silvia Haia Atonucci è laureata in Lettere (La Sapienza), Archivistica (Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari-La Sapienza e Corso di Laurea in Studi ebraici-Collegio Rabbinico Italiano) e Studi Storico-Artistici (La Sapienza). Archivista responsabile presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, collabora con il Museo Ebraico di Roma (organizzazione di mostre e attività di didattica museale), è giornalista pubblicista (ha scritto per varie testate nazionali e internazionali; attualmente collabora con il mensile “Shalom” della Comunità ebraica di Roma), svolge attività didattica e di comunicazione sulla storia della Comunità ebraica di Roma, l’ebraismo e la Shoah (con particolare riferimento alla storia orale) per la Comunità ebraica di Roma, su tali argomenti ha pubblicato volumi e ha tenuto lezioni e conferenze in Italia ed all’estero.

Komunikatë për shtyp

Dita e Përkujtimit të Viktimave të Holokaustit
Silvia Haia Antonucci – Përgjegjëse e Arkivit Historik të Komunitetit Hebre të Romës “Giancarlo Spizzichino”

Komuniteti hebre më i vjetër në Evropë midis historisë dhe kujtesës: getoja, pagëzimet e detyruara, emancipimi, Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore

21 janar 2019, ore 11 @Università Nostra Signora di Buon Consiglio, Tirana, Ingresso libero

Gjatë fjalimit do të ilustrohet historia e Komunitetit Hebre të Romës, më i vjetri në Evropë (hebrenjtë arritën në Romë në 161 p.K), përmes dokumenteve të ruajtura në Arkivin e tij, i konsideruar si një nga më të rëndësishmet për atë që ka të bëjë me historinë hebraike, i deklaruar nga Ministria e Trashëgimisë Kulturore në vitin 1981 me “interes të konsiderueshëm historik”.

Përmes imazheve të dokumenteve më të rëndësishme dhe të Arkivit fotografik, do të ilustrohen aktivitetet e Pesë Scole (Sinagogat) me muzikën e tyre dhe të Confraternite që në ‘900 u bashkuan në Delegacion të Ndihmës, marrëdhënia midis Universitetit (Komunitetit) hebre dhe Shtetit papal (taksat, kushtet juridike dhe civile, akuzat e rreme të vrasjes rituale, pagëzimet klandestine dhe të detyruara dhe marrëdhëniet me Casa dei Catecumeni, kufizimet për mbajtjen e librave hebraike, ngacmimet në periudhën e karnavaleve dhe gjatë festave të tjera katolike), Rilindja me Ketubot (kontrata e martesës) e dekoruar me ngjyrat e flamurit italian, përfshirë fotografitë nga Toka e Izraelit, në dekadat e para të ‘900, dhe pastaj transformimi i getos në fund të shekullit XIX dhe në fillim të’ 900, ndërtimi i sinagogave të reja, institucionet e reja të ndihmës, dekorimet me vlerë nga Lufta e Parë Botërore, persekutimet raciale gjatë periudhës naziste-fashiste, krijimi i Shkollave hebraike, plaçkitja e njerëzve dhe e Bibliotekës (në mesin e volumeve të shpëtuara raportohen, dorëshkrimi më i vjetër hebre i Italisë në duart e hebrenjve daton në 1202, mikrografia e pranishme në Pentateuco castigliano të 1325, Machazor Bene’Romi me shënime mbi minhag [ritual] italian i 1540), fytyrat e të dëbuarve, fundi i luftës, rindërtimi i Italisë, sulmi palestinez në Sinagogën e Madhe, vizita e tre Papëve të fundit.

Silvia Haia Atonucci është diplomuar në Letërsi (La Sapienza), Arkiv (Shkolla Speciale për Arkivistët dhe Bibliotekarë – La Sapienza dhe Kurs Diplomimi në Studime Hebraike – Kolegji Rabbinical Italian) si dhe në Studime Historiko-Artistike (La Sapienza). Arkiviste përgjegjëse në Arkivin Historik të Komunitetit Hebre të Romës, bashkëpunon me Muzeun Hebre të Romës (në organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve të edukimit muzeal), është gazetare publiçiste (ka shkruar për gazeta të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aktualisht bashkëpunon me revistën mujore “Shalom” të Komunitetit Hebre të Romës), kryen aktivitete didaktike dhe të komunikimit mbi historinë e Komunitetit Hebre të Romës, hebraizmit dhe Shoah (me një referencë të veçantë për historinë gojore) për Komunitetin Hebre të Romës, për këto tema ka publikuar vëllime dhe ka mbajtur leksione dhe konferenca në Itali dhe jashtë saj.

Share: