Home Approccio Italo Albanese Squadra Investigativa Comune (S.I.C.) tra le autorità giudiziarie di Italia e Albania

Squadra Investigativa Comune (S.I.C.) tra le autorità giudiziarie di Italia e Albania


L’Ambasciata d’Italia a Tirana esprime massima soddisfazione a seguito degli eccellenti risultati ottenuti con l’operazione “Fiori della primavera” dalla prima Squadra Investigativa Comune (S.I.C.) costituita fra le autorità giudiziarie di Italia e Albania.

Le indagini svoltesi congiuntamente per quasi due anni hanno permesso di identificare e catturare gli appartenenti a quattro distinti gruppi criminali italo albanesi, con basi operative nella provincia di Lecce e ramificazioni in altre Regioni italiane, responsabili per traffico internazionale di stupefacenti e detenzione ed introduzione nel territorio nazionale di armi e munizioni da guerra. La Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione distrettuale antimafia di Lecce hanno coordinato l’operazione che ha portato all’arresto questa notte di 11 persone in Italia e 6 in Albania.

L’Ambasciatore d’Italia Alberto Cutillo dichiara al riguardo: “la cooperazione giudiziaria e di polizia tra Italia e Albania ha portato a eccellenti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata.

Gli arresti di questa notte costituiscono un risultato importante che si deve al lavoro congiunto realizzato con la prima Squadra Investigativa Comune che ha consentito alla magistratura e polizia italiana e albanese di lavorare insieme. Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e internazionale si conferma lo strumento più efficace per raggiungere questi risultati”.

Ambasada e Italisë në Tiranë shpreh kënaqësinë e madhe për rezultatet e shkëlqyera të arritura në operacionin “lulet e pranverës” të Skuadrës së parë Hetimore të Përbashkët (S.I.C.) e krijuar mes Autoriteteve gjyqësore të Italisë dhe Shqipërisë.

Hetimet e kryera së bashku për pothuaj dy vjet bënë të mundur identifikimin dhe kapjen e anëtarëve të katër grupeve të veçanta kriminale italo-shqiptare, baza operative e të cilave ndodhej në Lecce me degëzime në Qarqe të tjera të Italisë
dhe që merreshin me trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe mbajtje dhe futje në territorin kombëtar të armëve dhe municioneve luftarake.

Operacioni, i bashkërenduar nga Drejtoria Kombëtare e Antimafias dhe nga Drejtoria Antimafia e Rrethit në Lecce çoi në arrestimin e 11 personave në Itali dhe të 6 personave në Shqipëri.

Ambasadori i Italisë, Alberto Cutillo, lidhur me këtë deklaron: “bashkëpunimi gjyqësor dhe ai i policisë mes Italisë dhe Shqipërisë ka çuar në arritjen e rezultateve të jashtëzakonshme në luftën ndaj krimit të organizuar.

Arrestimet e kësaj mbrëmjeje janë një rezultat i rëndësishëm i arritur falë punës së përbashkët të kryer nga Skuadra e parë Hetimore e Përbashkët që i ka mundësuar magjistraturës dhe policisë italiane dhe asaj shqiptare të punojnë sëbashku.

Fuqizimi i bashkëpunimit dypalësh dhe atij ndërkombëtar rezulton të jetë mjeti më efikas në arritjen e këtyre rezultateve”.

Share: