Home Approccio Italo Albanese Senatori italian Rampi i shkruan ministres Margariti: Rishikojeni qendrimin ndaj Teatrit Kombetar…

Senatori italian Rampi i shkruan ministres Margariti: Rishikojeni qendrimin ndaj Teatrit Kombetar…

Zonjes Elva Margariti

Ministër i Kulturës

Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë

Telefon: (04)2223077(04)2222508

Email: [email protected]

Roma, 12 Nëntor 2019

Zonja Margariti, 

Si Senator i Parlamentit të Italisë, dhe pjesëmarrës i delegacionit italian në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës,gjithmonë kam patur bindjen dhe jam shprehur publikisht nëfavor të hyrjes së Shqipëries në Bashkimin Evropian. Në këtërast, si pjestar i Komisionit të Kultures të Senatit, po ju drejtohemJuve, si Ministër, njohse e kulturës dhe ish-studiuese e arkitekturës në Firence, në lidhje me çështjen e Teatrit Kombëtartë Shqipërisë. 

Në fund të Tetorit të ketij viti, me rastin e një konference internacionale, isha në Tiranë per të tretën herë. Përsëri, pata mundësi të shijoj qendrën historike dhe të vlerësoj modernizimin dhe harmonizim terheqës në mes të arkitekurës së mëparshme dhe të sotme. 

Duke njohur gjendjen në lidhje me planin e shkatërrimit të Teatrit Kombëtar, per të cilën jam njoftuar nga mjaft shqiptarë në Itali, me të cilët jam në raporte shumë të mira, kërkova të mësoj edhe më tepër detaje për situaten. Si njeri i kulturës dhe perfaqësues i popullit italian, para çështjes së mbrojties së Teatrit Kombëtar të Shqipërisë – që lindi si “Circolo italo-albanese Scanderbeg” i projektuar nga arkitekti italian Giulio Bertè, ne vitin 1938 – nukmund të qendrroj indiferent. 

Teatri është jo vetëm një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, por perfaqëson edhe lidhjet historike dhe artistike, që ekzistojne që në antikitet, në mes kombeve shqiptar dhe italian. 

Për këto arsye, ndërsa vlerësoj dhe respektoj punen e QeverisëShqiptare për rikualifikimin e qendrës historike, ju kërkoj që tërishikojmë së bashku planin në lidhje me Teatrin Kombëtar, dhe te mundohemi të gjindet një zgjidhje tjetër, me bashkëpunimin e Qeverisë Italiane dhe Këshillit të Evropës.

Shpresoj që të merrni në konsideratë kërkesen time dhe mbetemnë pritje për të ju takuar per të diskutuar të ardhmen e Teatrit, edhe në emër të miqësisë në mes vendeve tona.

Përshëndetje të përzemërta,

Sen. Roberto Rampi


Signora Margariti,

Come senatore del parlamento italiano e partecipante della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, sono sempre stato convinto e pubblicamente a favore dell’adesione dell’Albania all’Unione europea. In questo caso, in qualità di membro del Comitato per la cultura del Senato, mi rivolgo a Lei, in qualità di Ministro, studioso culturale ed ex ricercatore di architettura a Firenze, sulla questione del Teatro Nazionale dell’Albania.

Alla fine di ottobre di quest’anno, in occasione di una conferenza internazionale, sono stato per la terza volta a Tirana. Ancora una volta, ho potuto godere del centro storico e apprezzare l’affascinante modernizzazione e armonizzazione tra l’architettura precedente e quella odierna.

Conoscendo la situazione in relazione al piano di distruzione del Teatro Nazionale, al quale sono stato informato da molti albanesi in Italia, con cui intrattengo ottimi rapporti, ho cercato di apprendere ulteriori dettagli sulla situazione. Come persona di cultura e rappresentante del popolo italiano, prima della questione della protezione del Teatro Nazionale d’Albania – che è nato come il “Circolo italo-albanese Scanderbeg” progettato dall’architetto italiano Giulio Bertè nel 1938 – Non posso sopportare indifferente.

Il teatro non è solo una parte importante del patrimonio culturale albanese, ma rappresenta anche i legami storici e artistici che esistono dall’antichità tra le nazioni albanesi e italiane.

Per questi motivi, pur apprezzando e rispettando il lavoro del governo albanese per la riqualificazione del centro storico, ti chiedo di rivedere congiuntamente il piano relativo al Teatro Nazionale e di cercare un’altra soluzione, con la collaborazione del governo italiano e del Consiglio d’Europa. .

Spero che tu prenda in considerazione la mia richiesta e non vedo l’ora di incontrarti per discutere del futuro del Teatro, anche in nome dell’amicizia tra i nostri paesi.

Sinceri saluti,

Sen. Roberto Rampi

Share: