Home Approccio Italo Albanese PAOLO FORESTI per il Teatro Nazionale: È un tradimento colpire la storia...

PAOLO FORESTI per il Teatro Nazionale: È un tradimento colpire la storia e un bene artistico rappresentativo di un epoca.

Domanda a Foresti: Un anno dopo che lei è andato via dall’Albania, Rama ha deciso di buttare giù il Teatro Nazionale.

Cosa ne pensa lei, di questa decisione di lui, che vuole attuare in tempo di Pandemia e a pocchi mesi dal terremoto?

Lei è tornato tante volte in Albania negli ultimi anni? Come l’ha trovata? Cambiata in positivo o in negativo?

“Rinnegare la propria storia è sempre un tradimento. Ancora più grave quando si colpisce un bene artistico rappresentativo di un’epoca.

Nelle mie periodiche visite in Albania, ho registrato tanti cambiamenti positivi ma anche tanti rigurgiti del passato. L’altra Albania, quella fuori dal Paese delle Aquile, dovrebbe essere forse ancora più attiva nello stimolare il progresso economico e sociale, ma soprattutto, quello democratico. Su questo ultimo punto ci sono ancora troppi ritardi che lo danneggiano e rendono la vita della popolazione distante dalle istituzioni.”

Realizzato da Aleks Martin Kapllaj

PAOLO FORESTI për Teatrin Kombëtar: Është tradhti kur goditet historia dhe sidomos një vepër artistike që i përket një epoke.

Pyetje Forestit: Një vit pasi ju u larguat nga Shqipëria, në vitin 1998, Rama vendosi të rrëzojë Teatrin Kombëtar. Çfarë mendoni për këtë vendim të tij, që ai po kërkon të zbatojë në kohë të Pandemisë dhe disa muaj pas tragjedisë së tërmetit?

Ju jeni rikthyer në Shqipëri shumë herë vitet e fundit? Si e gjetet vendin tonë? A ka ndryshuar pozitivisht apo negativisht?

“Të mohosh historinë tënde është gjithmonë një tradhti. Kjo tradhëti është edhe më serioze kur goditet një aset i trashëgimisë artistike të një epoke.

Në vizitat e mia periodike në Shqipëri, kam regjistruar shumë ndryshime pozitive, por edhe shumë rikthime të fenomeneve të së kaluarës. Shqipëria tjetër, ajo jashtë vendit të Shqiponjave, duhet të jetë edhe më aktive në stimulimin e përparimit ekonomik dhe shoqëror, por mbi të gjitha, përparimin demokratik.

Në këtë pikë të fundit ka ende shumë vonesa që e dëmtojnë atë dhe e bëjnë jetën e popullatës të largohen nga institucionet e vendit. “

U realizua nga Aleks Martin Kapllaj

Share: