Home Approccio Italo Albanese Udhëtime të shtetasve italianë e të huaj në Itali – Rregullorja në...

Udhëtime të shtetasve italianë e të huaj në Itali – Rregullorja në fuqi

Me Vendim të Kryetarit të Këshillit të Ministrave të datës 7 shtator 2020 (kliko këtu për tekstin dhe këtupër dokumentet ashkëlidhur), masat në fuqi për parandalimin e infeksionit në të gjithë territorin kombëtar të parashikuara nga Vendimi i Kryetarit të Këshillit të Ministrave i datës 7 gusht 2020 si edhe dispozitat e parashikuara nga urdhrat e Ministrit të Shëndetësisë të datës 12 gusht dhe 16 gusht 2020, janë shtyrë deri më 7 tetor të vitit 2020.

Lutemi të kushtohet vëmendje e veçantë mbi çështjet në vijim:

– lejohet bashkimi për çiftet ndërkombëtare, edhe jo bashkëjetuese, nëse ekziston një marrëdhënie afektive e provuar dhe e qëndrueshme, arsye për të cilën shtetasit shqiptarë që kanë një marrëdhënie të qëndrueshme afektive me një shtetas/e italian/e (ose shqiptar/e me vendbanim në Itali) do të mund të hyjnë në Itali për t’u bashkuar me ta;

– hiqet ndalimi i hyrjes apo kalimit tranzit në territorin italian për personelin e policisë së Shtetit;

– dokumenti C bashkëlidhur Vendimit përditëson në tërësi informacionin mbi kufizimet e aplikueshme në udhëtimet nga dhe për në territoret përtej detit.

****************************************

Këshilli i Ministrave ka vendosur, më datë 29 korrik 2020, shtyrjen e gjendjes së jashtëzakonshme në territorin kombëtar deri më datë 15 tetor 2020, për shkak të rrezikut shëndetësor lidhur me patologjitë që rrjedhin nga agjentë viralë të transmetueshëm, duke iu referuar veçanërisht COVID-19.

Me datë 7 gusht është aprovuar Vendimi i ri i Kryetarit të Këshillit të ministrave që, ndër të tjera, rregullon lëvizjet nga/për në Itali prej datës 9 gusht deri më datë 7 shtator 2020.

UDHËTIMET NGA DHE PËR NË SHQIPËRI

UDHËTIMET NGA DHE PËR NË SHTETET E TJERA

Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri – Normativa in vigore

2020-09-08

Data:

08/09/2020


Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri - Normativa in vigore

Maeci

Con la firma del DPCM 7 settembre 2020 (clicca quiper il testo e qui per gli allegati), sono state prorogate al 7 ottobre p.v. le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale previste dal DPCM 7 agosto 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto e del 16 agosto 2020.

Si attira in particolare l’attenzione sui seguenti punti:

– è introdotta la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, anche non conviventi, laddove vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva per cui, i cittadini albanesi stabilmente legati da relazione affettiva con un cittadino/a italiano/a (o albanese residente in Italia) potranno fare ingresso in Italia per ricongiungimento;

– l’esenzione dalle limitazioni nell’ingresso e nel transito nel territorio italiano è estesa al personale della polizia di Stato;

– l’allegato C aggiorna il quadro relativo alle limitazioni applicabili negli spostamenti da e per i territori d’oltremare.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ALBANIA

SPOSTAMENTI DA E PER ALTRI PAESI

Share: