Home Approccio Italo Albanese “Quando l’Amore diventa Poesia” con Luljeta Strefi e Giuseppe Palumbo

“Quando l’Amore diventa Poesia” con Luljeta Strefi e Giuseppe Palumbo

Lunedì 26 marzo , presso il Palazzo della Cultura A.Moisiu, l’Associazione NEW UMOR SOUND presieduta Luljeta Strefi in collaborazione con il Comune di Durazzo alla presenza del Sindaco Veljush Dako, dell’Assessore alla Cultura Adrian Gurra e delle Autorità Italiane – Invitato l’Ambasciatore Alberto Cutillo, verrà rappresentato il Concerto di LUJETA STREFI “QUANDO L’AMORE DIVENTA POESIA” con la partecipazione straordinaria di KASTRIOT TUSHA , presenta ERA METALLA E GIUSEPPE PALUMBO, che cura anche la Direzione Artistica e Regia – Produzione NEW UMOR SOUND – Grafika Eduard Daka e Edi Rexha.

Perché dare ad un concerto il titolo “ QUANDO L’AMORE DIVENTA POESIA” Perché quando l’amore e la poesia si uniscono, nasce la musica per la vita. E Luljeta Strefi tornando a Durazzo, ha trovato l?amore , la poesia, la musica ed un pubblico che negli anni l’ha sempre di più apprezzata per le sue qualità artistiche e vocali. Essa viene definita da molti maestri un’ugola d’oro che in Albania, ed a Durazzo mancava da tempo.

Tanto è vero che, Luljeta Strefi nel 2013, aderendo all’invito ad esibirsi per la prima volta in pubblico a Durazzo, nell’ambito della Festa dell’Ulivo, organizzata dell’Associazione dei Durresi, ebbe grande successo ed i complimenti da Kastriot Tusha presente anch’egli alla manifestazione.

Quindi Luljeta nel tempo, avendo acquisito sempre maggiori consensi, oggi li vuole rafforzare presentando il suo 1° Concerto e regalare al suo pubblico un ospite di eccezione quale Kastriot Tusha , grande Tenore di rilievo internazionale ed accademico dell’Università delle Arti di Tirana, il quale nel 2013 si complimentò augurandole un vivo successo.

Inoltre Luljeta Strefi proviene dalla scuola del bel canto Mediterraneo di cui l’Albania ne è parte integrante ed in Italia e dal perfezionamento che ha conseguito presso La New Umor Sound di Napoli.

Nell’ambito della kermess sia Luljeta Strefi che Kastriot Tusha si esibiranno eseguendo un repertorio tradizionale Albanese, Italiano e Napoletano. Ascolteremo canzoni Italiane di Cocciante, Giorgia, Mia Martini e Palumbo.

Insieme hanno in comune la passione per la musica e per il bel canto . Un confronto di culture e tradizioni musicali e canore sublimi e millenarie.

Luljeta Strefi proviene dalla scuola del bel canto Mediterraneo di cui l’Albania ne è parte integrante ed in Italia e dal perfezionamento che conseguito presso La New Umor Sound di Napoli con la M° Laura Caporale nel 2009.

Presentano la serata Era Metalla e Giuseppe Palumbo.

Era Metalla, al suo primo evento importante in qualità di Presentatrice e proveniente dal mondo della moda per cui più volte ha partecipato a sfilate ed al concorso per miss Durazzo.

Giuseppe Palumbo presentatore e direttore artistico della Kermess, declamerà alcune sue poesie.

Egli autore di Canzoni ed ha vinto il Festival di Napoli del 1998 su Mediaset RETE 4 CON “ GUE’ PASCA’ “ è stato membro del Comitato Regionale della Campania per i Beni le Attività Culturali con decreto 10/99 della Giunta Regionale. Fondatore ed ex Presidente dell’Associazione New Umor Sound dal 1995 in Italia e poi trasferita nel gennaio 2014 in Durazzo Albania.

L’Associazione nel corso degli anni ha avuto un percorso di aggregazione attraverso iniziative sociali , artistiche e culturali che vengono testimoniate sia dagli eventi stessi e sia sul suo sito

La bellissima grafica è stata curata da Eduard Daka e Endi Rexha
Si ringraziano gli Sponsor e le autorità che ci hanno permesso di realizzare l’evento.

Abbiamo inoltrato questo progetto artistico a vari Teatri, Ministeri, Enti, Agenzie in Albania che in Italia per realizzare un tour. per tutto l’anno 2118.

KONCERT “QUADO LOVE BECOMES POETRY” ME LULJETA STREFI DHE KATRIOT TUSHA

E hënë 26 mars, në Pallatin e Kulturës A.Moisiu, humor Shoqata NEW SOUND kryesohet Luljeta Strefi në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit Kryetari Veljush Dako, Këshilltar për Kulturë Adrian Gurra dhe autoritetet italiane – ftuar “Ambasadori Alberto Cutillo, do të përfaqësohet nga LUJETA Strefi Concerto” Kur dashuria bëhet Poezisë “me një pamje të veçantë nga Kastriot Tusha, ai paraqet Metalla ERA dhe Jozefi Palumbo, i cili është edhe drejtori artistik dhe Drejtori – Humor Production NEW SOUND – Grafika Eduard Daka dhe Edi Rexha.

Pse të japim një koncert titullin “KUR LOVE BECOMES POETRY” Sepse kur dashuria dhe poezia bashkohen, lind muzika për jetën. Dhe Luljeta Strefi kthyer Durazzo, gjetur dashurinë e vërtetë, poezi, muzikë dhe një audiencë që gjatë viteve ka gjithnjë e më shumë të vlerësuar për cilësitë e tij artistike dhe vokale. Ajo është përcaktuar nga shumë mjeshtra si një artë në Shqipëri, dhe në Durrës ajo ishte zhdukur për disa kohë.

Aq shumë në mënyrë që, Luljeta Strefi në vitin 2013, duke pranuar ftesën për të kryer për herë të parë në publik në Durrës, si pjesë e Festivalit Ullirit, organizoi Shoqatën e Durrësit, ishte shumë i suksesshëm dhe komplimente nga Kastriot Tusha gjithashtu të pranishëm në këtë ngjarje.

Pra, Luljeta në kohë, duke fituar gjithnjë e më shumë mbështetje, tani ajo dëshiron të forcojë paraqitur koncertin e tij 1 dhe duke i dhënë audienca e tij një mysafir të jashtëzakonshme që Kastriot Tusha, i madh tenor i njohur ndërkombëtarisht dhe akademike në Universitetin e Arteve në Tiranë, i cili në vitin 2013 i përshëndeti dhe u uroi atyre një sukses të madh.

Për më tepër, Luljeta Strefi vjen nga shkolla e këndimit të mrekullueshëm të Mesdheut, ku Shqipëria është pjesë përbërëse e saj dhe në Itali dhe nga specializimi që ajo ka marrë në La New Umor Sound të Napolit.

Në kontekstin e kermes, Luljeta Strefi dhe Kastriot Tusha do të interpretojnë një repertor tradicional shqiptar, italian dhe napoletas. Ne do të dëgjojmë këngë italiane nga Cocciante, Giorgia, Mia Martini dhe Palumbo.

Së bashku ata ndajnë një pasion për muzikë dhe bel canto. Një krahasim i kulturave sublime dhe mijëvjeçare dhe traditave muzikore dhe këndimit.

Luljeta Strefi vjen nga shkolla e bel kantos Mesdheut në të cilat Shqipëria është një pjesë integrale dhe në Itali dhe sqimë që ka arritur afër Umor Tingujt e re e Napolit me Master trupor Laura në vitin 2009.

Mbrëmja ishte Metalla dhe Giuseppe Palumbo.

Ajo ishte Metalla, në ngjarjen e saj të parë të madhe si prezantuese dhe që erdhi nga bota e modës, për të cilën ajo mori pjesë disa herë në shfaqjet e modës dhe në konkursin për Mis Durazzo.

Giuseppe Palumbo, prezantues dhe drejtor artistik i Kermess, do të deklarojë disa nga poezitë e tij.

Ai autor i këngëve të Napolit, dhe fitoi 1998 Festival në Mediaset Rrjeti me 4 “Gue ‘Pasca” ishte anëtar i Komitetit Rajonal të Campania Kulturës Trashëgimisë me dekret 10/99 të Këshillit të Qarkut. Themelues dhe ish-President i Shoqatës së Tingujve të Ri Umor që nga viti 1995 në Itali dhe më pas u transferua në janar 2014 në Durrës.

Shoqata me kalimin e viteve ka pasur një rrugë të bashkimit përmes ngjarjet sociale, artistike dhe kulturore që janë dëshmuar nga të dyja ngjarjet veten e tyre dhe të jenë në faqen tuaj

Grafika e bukur është redaktuar nga Eduard Daka dhe Endi Rexha
Falënderojmë Sponsorët dhe autoritetet që na kanë lejuar ta kuptojmë ngjarjen.

Ne kemi përcjellë këtë projekt artistik në teatro, ministri, agjenci, agjenci të ndryshme në Shqipëri që në Itali të bëjnë një turne. për tërë vitin 2118.

Share: