Home Approccio Italo Albanese SCUOLA ITALIANA A TIRANA

SCUOLA ITALIANA A TIRANA

ISCRIZIONI AI CORSI E ALLE ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE

Le iscrizioni ai corsi e alle attività extra-scolastiche sono aperte tutto l’anno. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 2018-2019

La procedura d’iscrizione alla Scuola Italiana a Tirana inizia con un primo invito a visitare la scuola, per discutere le esigenze/situazioni personali di ogni studente e conoscere da vicino lo staff e il progetto didattico della scuola. Questo incontro è pensato per assicurarsi che ci sia piena sintonia fra la scuola e la famiglia nel progetto educativo, prima di procedere all’iscrizione.

Per un appuntamento vi invitiamo a contattare

La maggior parte degli studenti inizia la scuola a Settembre, ma Scuola Italiana a Tirana accetta anche iscrizioni ad anno inoltrato ove ci sia disponibilità di posti.

Per iniziare la procedura d’ iscrizione, la prima cosa da fare è inserire il bambino/a nella nostra lista di registrazione, completando il modulo (che potete scaricare qui) e restituendolo in segreteria con la ricevuta della quota di registrazione di 100 euro.

Orari di segreteria Martedi e giovedi dalle 16 alle 17

Una volta ricevuto il modulo e la tassa di registrazione, vi verrà comunicato entro 7 giorni se la vostra richiesta ѐ stata accettata e il bambino/a verrà inserito nella classe di riferimento.

Tutte le richieste sono trattate equamente. Nessun posto viene rifiutato per motivi legati a razza, genere, cultura, religione, provenienza.

Per assicurarsi il posto, i genitori/tutori dovranno compilare i moduli (forniti dalla segreteria) consegnare copia dei propri documenti di identità e di quelli del bambino, copia del libretto delle vaccinazioni e deposito della prima rata.

Kanë filluar regjistrimet për vitin shkollor 2018-2019

Shkolla italiane në Tiranë është një shkollë fillore ndërkombëtare e hapur për nxënës të të gjitha kombësive. Mësimet (për klasat nga I në V) zhvillohen në gjuhën italiane, sipas udhëzimeve ministrore italiane, me mësues italianë të pajisur me licencë për ushtrimin e profesionit që punojnë përkrah mësuesve shqiptarë për lëndët e kurrikulës ministrore shqiptare.

E themeluar në vitin 2017, Shkolla italiane në Tiranë është një institucion edukimi i autorizuar nga Ministria e Arsimit me VKM 764/2017.

Misioni ynë

Shkolla italiane në Tiranë ka si objektiv thelbësor promovimin e gjithanshëm të personit individit dhe për këtë arsye synon të pranojë dhe të promovojë individin për atë çka është, duke u kujdesur me dashuri për të gjithë formimin e tij në respektimin e diversiteteve sociale, kulturore, etnike dhe fetare. Qëllimi i veprimtarisë sonë shkollore është vendosja e nxënësit në kushtet e njohjes dhe forcimit të aftësive të veta konjitive dhe humane, për të favorizuar mësimin e lëndëve në mënyrë të qetë dhe të frytshme, për një rritje harmonike të individëve të së ardhmes.

Share: