Home Approccio Italo Albanese Dichiarazione della Delegazione dell’Unione Europea e delle Ambasciate degli Stati Membri in...

Dichiarazione della Delegazione dell’Unione Europea e delle Ambasciate degli Stati Membri in Albania

Deklaratë e Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Ambasadave të Vendeve Anëtare në Shqipëri

Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Ambasadat e Vendeve Anëtare në Tiranë respektojnë plotësisht të drejtën themelore të qytetarëve të Shqipërisë për të protestuar. Gjithsesi, theksojnë rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte në mënyrë paqësore.

Dënojmë aktet e dhunës që kanë ndodhur në protesta të mëparshme dhe u bëjmë thirrje udhëheqësve të protestës si dhe autoriteteve shqiptare që të garantojnë që demonstrata e sotme të zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe paqësore. Të gjitha palët kanë përgjegjësinë të garantojnë sonte sigurinë e të gjithë qytetarëve në rrugët e Tiranës. Nuk ka vend për dhunë në një protestë paqësore. Autoritetet ligjzbatuese kanë përgjegjësinë të tregojnë vetëpërmbajtje në veprime, edhe në rast se provokohen.

Për të mirën e qytetarëve shqiptarë, shumica e të cilëve dëshiron të shohë që vendi i tyre bën përpara në procesin e reformave dhe shënon progres në rrugëtimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, u bëjmë thirrje të gjitha palëve të marrin në konsideratë propozimin ekzistuese për Dialog, me qëllim që të gjejnë një rrugëdalje nga situata aktuale politike, duke patur parasysh karakterin emergjent të saj.

Lexoni komunikaten e plote: https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/05/dichiarazione-della-delegazione.html
_ _
Dichiarazione della Delegazione dell’Unione Europea e delle Ambasciate degli Stati Membri in Albania

La Delegazione dell’Unione Europea e le Ambasciate degli Stati Membri a Tirana rispettano appieno il diritto fondamentale dei cittadini albanesi di manifestare. Tuttavia, ribadiscono l’importanza che tale diritto sia esercitato in modo pacifico.

Condanniamo gli atti di violenza verificatisi nelle precedenti manifestazioni di protesta e invitiamo i leader della manifestazione così come le Autorità albanesi a garantire che la protesta di oggi si svolga in modo ordinato e pacifico. Tutte le parti in causa hanno la responsabilità di garantire questa sera la sicurezza dei cittadini nelle strade di Tirana. Non c’è spazio per la violenza in una manifestazione pacifica. Le Autorità di polizia hanno la responsabilità di agire con moderazione, anche se provocate.

Nell’interesse dei cittadini albanesi, la cui maggioranza desidera che il Paese porti avanti il processo delle riforme e registri dei progressi nel percorso di adesione all’Unione Europea, rivolgiamo un appello a tutte le parti a valutare l’invito al Dialogo, al fine di trovare con urgenza una via d’uscita dall’attuale situazione politica.

Leggi comunicato completo: https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/05/dichiarazione-della-delegazione.html

Share: