Home Approccio Italo Albanese Il mondo nello sviluppo della lingua inglese Oggi l’inglese è la lingua...

Il mondo nello sviluppo della lingua inglese Oggi l’inglese è la lingua straniera dominante in tutto il mondo 🇮🇹🇦🇱

Di Ana Llazo

Viene insegnato in ogni scuola e università come prima o seconda lingua straniera e quasi tutti parlano inglese. Il commercio, le scienze, la vita culturale ei media usano tutti l’inglese. È diventata una necessità nella nostra società. L’evoluzione della lingua inglese guarda ai cambiamenti sociali ed educativi in ​​sé e in altri paesi come fattore esplicativo di questo processo.

L’insegnamento delle lingue straniere dovrebbe aiutare gli studenti ad andare oltre la loro lingua madre e la loro cultura. Gli studenti e gli alunni dovrebbero essere sensibilizzati alla diversità delle lingue e delle culture in modo che crescano come attori interculturali.

Pertanto, nelle lezioni di lingua straniera, è importante offrire agli studenti opportunità di esperienze personali per un uso autentico della lingua straniera perché ciò garantisce un coinvolgimento emotivo nel processo di apprendimento. Questo profondo coinvolgimento aiuta gli studenti a diventare sensibili ai fenomeni considerati positivi nella loro cultura e lingua. L’inglese viene insegnato non solo nelle lezioni di lingua straniera, ma non formalmente nella vita di tutti i giorni e soprattutto attraverso i media.

La competenza nella comunicazione interculturale ha una chiara dimensione socio-culturale nell’insegnamento delle lingue straniere. Promuove l’autonomia degli studenti ed educa alla cittadinanza democratica.

Il ruolo dell’inglese nell’istruzione e nella società;

L’inglese ha un ruolo importante nell’istruzione e nella società. Una buona educazione inglese insegnerà agli studenti a parlare e scrivere fluentemente in modo che possano comunicare le loro idee ed emozioni agli altri, poiché tutte le abilità linguistiche sono essenziali per partecipare pienamente come membri della società con una comunicazione di qualità. Imparando una lingua straniera e in particolare l’inglese, gli studenti acquisiscono più competenze per la loro vita e il futuro perché l’inglese significa istruzione in sé. Prepara gli individui a socializzare con culture e nazioni diverse. Può anche essere considerato uno stile di vita per tutti gli individui.

L’importanza di generalizzare un curriculum internazionale in inglese

L’uso di un curriculum internazionale generale in lingua inglese sarebbe un successo per tutti i ricercatori e gli insegnanti di lingua inglese. Questo influenzerebbe direttamente la socializzazione delle nazioni in più e con una comunicazione interattiva. Sembra che abbia un effetto negativo sull’annessione della lingua madre, ma in realtà rafforza i legami tra la lingua madre e l’inglese.

Senza voler sminuire l’importanza delle altre lingue straniere, poiché ogni lingua straniera è una risorsa in sé, sono motivato a dare la mia impressione in questo articolo ispirato dalla partecipazione a un corso di formazione presso National Geographic sul tema del mondo in sviluppo della lingua inglese.

Bota ne zhvillimin e gjuhes Angleze Anglishtja është gjuha e huaj mbizotëruese në të gjithë botën në ditët e sotme.

Nga Ana Llazo

Ajo mësohet në çdo shkollë dhe universitet si gjuhë e huaj e parë ose e dytë dhe pothuajse të gjithë mund të flasin anglisht. Tregtia, shkencat, jeta kulturore dhe media përdorin të gjitha anglishten.

Ajo eshte bere një domosdoshmeri në shoqërinë tonë. Evolimi i gjuhës angleze shikon ndryshimet shoqërore dhe arsimore në vetvete dhe në vende të tjera si faktor shpjegues në këtë proces. Arsimi në gjuhë të huaj duhet ti ndihmojë studentët të dalin jashtë gjuhës së tyre amtare dhe kulturës së tyre. Studentët dhe nxënësit duhet të sensibilizohen për diversitetin në gjuhë dhe kultura në mënyrë qe ata të rriten si aktorë nderkulturore.

Prandaj nē orët e gjuhës së huaj është e rendesishme t’u jepen studentëve mundësi per pervoja personale per perdorim autentik te gjuhës se huaj sepse kjo siguron nje perfshirje emocionale ne proçesin mesimor. Kjo perfshirje e thelle i ndihmon nxenesit te behen te ndjeshem ndaj fenomeneve qe konsiderohen të mireqene ne kulturen dhe gjuhen e tyre.

Anglishtja mësohet jo vetem ne oret e gjuhes se huaj, por jo formalisht ne jeten e perditeshme dhe ne vecanti nepermjet medias. Kompentenca e komunikimit nderkulturor ka një dimension te qarte socio- kulturor ne edukimin e gjuhes se huaj. Ajo nxit autonomine e studenteve dhe nxenesve dhe edukon qytetarine demokratike.

Roli i Anglishtes ne arsim dhe shoqeri;

Anglishtja ka nje rol te rendesishem ne arsim dhe shoqeri. Nje arsim me cilesi te mire te anglishtes do t’i mesoje studentet dhe nxenesit te flasin dhe te shkruajne rrjedhshem në mënyre qe ata te mund te komunikojne idete dhe emocionet e tyre te të tjeret, pasi te gjitha aftesite gjuhesore jane thelbesore per te marre pjese plotesisht si anetar i shoqerise me nje komunikim cilesor.

Duke mësuar nje gjuhe te huaj dhe veçanerisht anglisht, studentet dhe nxenesit fitojne me shume aftesi per jeten dhe te ardhmen e tyre sepse anglishtja do te thotë edukim ne vetvete. Ajo i pergatit individet te socializohen me kulturat dhe kombet e ndryshme. Ajo gjithashtu mund te konsiderohet dhe si nje stil jetese per te gjithe individet.

Rendesia e pergjithesimit te nje kurrikule nderkombetare ne anglisht

Perdorimi i nje kurrikule te pergjitheshme nderkombetare ne gjuhen angleze do te ishte nje sukses per te gjithe studiuesit dhe mesimdhenesit e gjuhes angleze. Kjo do te ndikonte drejtperdrejt ne socializimin e kombeve me shume dhe me nje komunikim interaktiv. Duket sikur ndikon negativisht ne aneksimin e gjuhes mëm por ne fakt ajo i forcon me shume lidhjet ndermjet gjuhes mëm dhe anglishtes.

Pa dashur te ul rendesine e gjuheve te tjera te huaja pasi cdo gjuhe e huaj eshte nje pasuri me vete , mar shkas te jap pershtypjen time ne kete artikull frymezuar nga pjesmarrja ne nje trajnim ne national geographic me teme bota ne zhvillimin e gjuhes angleze.

Shënim: Autorja është lektore dhe mesuese e gjuhës Angleze

Share: