Home Approccio Italo Albanese 🇦🇱🇮🇹Mancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA

🇦🇱🇮🇹Mancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA

Di Giorgio Rubolino

DIASPORA 91-19 ANIAP (Shoqata Kombëtare e Italianëve dhe Shqiptarëve për Pensionet) i kërkon Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Italisë, të caktojë datën e nënshkrimit të këtijë AKORDI, tashmë të studiuar nga të gjitha organet kompetente italiane dhe shqiptare dhe të nënshkruar nga të dy KOMISIONET QEVERITARE përkatëse (Mundësisht për ditën e PAVARËSISË së Shqipërisë).

Tashmë ne jemi ITALIANE dhe jo më EKSTRAKOMUNITARE siç na përshkruajnë ata që nuk duan të na njohin këtë të drejtë të parashikuar në KUSHTETUTËN italiane (neni 2, 3, 35 dhe 38) dhe nuk duam të diskriminohemi, por të trajtohemi si të gjithë bashkëqytetarët tanë që gëzojnë të drejtën e daljes në pension duke konsideruar si vjetërsi punë dhe vitet e punuara jashtë Italisë.

Mungojnë vetëm firmat e 2 liderve, MELONI-RAMA, apo të delegatëve të tyre. Kryeministri shqiptar Edi Rama, me Dekret të Këshillit të Ministrave n. 634 të shtatorit 2022 ka miratuar këtë AKORD, dhe është gati për të nënshkruar…

Le ta dërgojmë këtë letër, duke i bashkëlidhur këtë AKORD, të gjithë Prefektëve të krahinave ku banojmë, Presidentit të Republikës, Presidentit të Këshillit të Ministrave e Ministrit të Punëve të Jashtme.

DIASPORA 91-19 ANIAP (Associazione Nazionale Italiani e Albanesi per la Pensione) chiede al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di fissare la data della sottoscrizione di questo ACCORDO giĂ  studiato da tutti gli organi competenti Italiani e Albanesi e sottoscritto dalle due COMMISSIONI GOVERNATIVI rispettivi, (Possibilmente per la festa dell’INDIPENDENZA dell’Albania).

Ormai siamo giĂ  anche ITALIANI e non piĂą EXTRACOMUNITARI come ci descrive chi non ci vuole riconoscere questo diritto sancito dalla nostra COSTITUZIONE ( art. 2, 3, 35 e 38) e non vogliamo essere discriminati ma trattati come tutti i nostri concittadini che godono il diritto di andare in pensione cumulando per l’anzianitĂ  lavorativa anche gli anni lavorati fuori Italia.

Mancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA, o i loro delegati. Il Primo Ministro Albanese Edi Rama, con il Decreto del Consiglio dei Ministri n. 634 del settembre 2022 ha approvato ed è pronto a firmare…

Mandiamo questa lettera, con gli allegati, a tutti i PREFETTI delle province dove siamo residenti, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale,

Share: