Home Approccio Italo Albanese đŸ‡ŠđŸ‡±đŸ‡źđŸ‡čMancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA

đŸ‡ŠđŸ‡±đŸ‡źđŸ‡čMancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA

Di Giorgio Rubolino

DIASPORA 91-19 ANIAP (Shoqata KombĂ«tare e ItalianĂ«ve dhe ShqiptarĂ«ve pĂ«r Pensionet) i kĂ«rkon Ministrit tĂ« PunĂ«ve tĂ« Jashtme dhe BashkĂ«punimit NdĂ«rkombĂ«tar tĂ« ItalisĂ«, tĂ« caktojĂ« datĂ«n e nĂ«nshkrimit tĂ« kĂ«tijĂ« AKORDI, tashmĂ« tĂ« studiuar nga tĂ« gjitha organet kompetente italiane dhe shqiptare dhe tĂ« nĂ«nshkruar nga tĂ« dy KOMISIONET QEVERITARE pĂ«rkatĂ«se (MundĂ«sisht pĂ«r ditĂ«n e PAVARËSISË sĂ« ShqipĂ«risĂ«).

TashmĂ« ne jemi ITALIANE dhe jo mĂ« EKSTRAKOMUNITARE siç na pĂ«rshkruajnĂ« ata qĂ« nuk duan tĂ« na njohin kĂ«tĂ« tĂ« drejtĂ« tĂ« parashikuar nĂ« KUSHTETUTËN italiane (neni 2, 3, 35 dhe 38) dhe nuk duam tĂ« diskriminohemi, por tĂ« trajtohemi si tĂ« gjithĂ« bashkĂ«qytetarĂ«t tanĂ« qĂ« gĂ«zojnĂ« tĂ« drejtĂ«n e daljes nĂ« pension duke konsideruar si vjetĂ«rsi punĂ« dhe vitet e punuara jashtĂ« ItalisĂ«.

Mungojnë vetëm firmat e 2 liderve, MELONI-RAMA, apo të delegatëve të tyre. Kryeministri shqiptar Edi Rama, me Dekret të Këshillit të Ministrave n. 634 të shtatorit 2022 ka miratuar këtë AKORD, dhe është gati për të nënshkruar


Le ta dërgojmë këtë letër, duke i bashkëlidhur këtë AKORD, të gjithë Prefektëve të krahinave ku banojmë, Presidentit të Republikës, Presidentit të Këshillit të Ministrave e Ministrit të Punëve të Jashtme.

DIASPORA 91-19 ANIAP (Associazione Nazionale Italiani e Albanesi per la Pensione) chiede al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di fissare la data della sottoscrizione di questo ACCORDO giĂ  studiato da tutti gli organi competenti Italiani e Albanesi e sottoscritto dalle due COMMISSIONI GOVERNATIVI rispettivi, (Possibilmente per la festa dell’INDIPENDENZA dell’Albania).

Ormai siamo giĂ  anche ITALIANI e non piĂč EXTRACOMUNITARI come ci descrive chi non ci vuole riconoscere questo diritto sancito dalla nostra COSTITUZIONE ( art. 2, 3, 35 e 38) e non vogliamo essere discriminati ma trattati come tutti i nostri concittadini che godono il diritto di andare in pensione cumulando per l’anzianitĂ  lavorativa anche gli anni lavorati fuori Italia.

Mancano solo le firme dei 2 lider MELONI-RAMA, o i loro delegati. Il Primo Ministro Albanese Edi Rama, con il Decreto del Consiglio dei Ministri n. 634 del settembre 2022 ha approvato ed ù pronto a firmare


Mandiamo questa lettera, con gli allegati, a tutti i PREFETTI delle province dove siamo residenti, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale,

Share: