Home KRYESORE Është më mirë të mësojmë përmes librave apo kompjuterëve në shkollë?

Është më mirë të mësojmë përmes librave apo kompjuterëve në shkollë?

Përshtati: Gladiola Jorbus

Vetvetiu lind kjo pyetje në epokën e teknologjisë së informacionit kur vlerat, rutinat dhe strategjitë nuk u ngjajnë atyre të mëparshme ndaj dhe përgjigjja e pyetjes është komplekse. Letër / laps apo kompjuter / tablet leximi?

Përgjigja është që të dyja. Nxënësit janë individë dhe është e rëndësishme të jenë të përgjegjshëm për zgjedhjet e veta. Për disa, ndihma digjitale funksionon shumë mirë, teksa mund të mos jetë aq e përshtatshme për të tjerët.

Për të dhënë një pamje më të larmishme, le të shohim disa aspekte:

Librat digjitalë

Motivimi dhe angazhimi: Studimet tregojnë se librat digjitalë mund të rrisin motivimin dhe angazhimin e nxënësve në lexim.

Interaktiviteti: Librat digjitalë mund të përfshijnë lidhje, komente, video dhe audio. Ato ofrojnë një përvojë leximi ndërvepruese.

Librat audio: Dëgjimi i librave audio ofron më shumë mundësi për të përvetësuar tekstin, veçanërisht për nxënësit që kanë vështirësi me fokusin vizual dhe përqendrimin.

Librat e shtypur

Të kuptuarit: Librat e shtypur mund të ofrojnë një kuptim më të thellë të historisë. Ata janë më linearë dhe fokusohen vetëm në tekst.

Më pak shpërqendrim: Librat e printuar sjellin më pak shpërqendrime sesa librat digjitalë, gjë që mund të jetë e dobishme për disa nxënës.
Si përmbledhje është e rëndësishme që të kombinohen të dyja metodat dhe të përshtatet mësimdhënia me nevojat individuale të nxënësve.

Si librat digjitalë ashtu edhe ato të shtypura kanë avantazhet e tyre dhe zgjedhja duhet të bazohet në qëllimet arsimore dhe preferencat e nxënësve.
Hulumtimet e ndryshme tregojnë se kompjuterët dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) mund të luajnë një rol të rëndësishëm në mjedisin shkollor.

Kompjuteri u jep nxënësve vetëbesim më të mirë:
Një studim hulumtoi se si kompjuterët dhe TIK-u mund të mbështesin përfshirjen dhe të ofrojnë mundësi të barabarta për nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollë. Ata kishin orare individuale javore në kompjuterët e tyre dhe kjo u dha atyre një pavarësi dhe besim të shtuar. Kompjuteri përdorej edhe si mjet komunikimi, veçanërisht për nxënësit që kishin vështirësi në të folur. Duke përdorur kompjuterin, ata mund të aktivizoheshin më shumë në detyrat e shkollës.

Në vitin 1998 Michael Stern Hart, një autor amerikan, i konsideruar si shpikësi i librit elektronik dhe themeluesi i Projektit Gutenberg (PG), projekti i parë që i bën librat elektronikë të disponueshëm lirisht nëpërmjet internetit u shpreh se: ’’20 ose 30 vjet nga tani, do të ketë disa mrekulli që fëmijët do ta mbajnë në xhepat e tyre të pasmë dhe që do të përmbajnë gjithçka brenda tyre – përfshirë edhe librat tanë, nëse duan’’.

Digjitalizimi në shkollë:

Digjitalizimi po ndryshon shumë aspekte të jetës sonë, përfshirë shkollën. Mjete të reja digjitale po zhvillohen vazhdimisht dhe aplikacionet inteligjente po bëhen gjithnjë e më të lidhura. Kjo ndikon si në mësimdhënien, ashtu edhe në të nxënit.

Përfundimisht, kompjuterët dhe digjitalizimi janë mjete të rëndësishme në shkollën e sotme. Ato u japin nxënësve mundësi për të mësuar në mënyra të ndryshme dhe mund të rrisin besimin e atyre që i përdorin ato.

Share: