Home Approccio Italo Albanese “Artivazione per una trasformazione sociale responsabile ” del Maestro Michelangelo

“Artivazione per una trasformazione sociale responsabile ” del Maestro Michelangelo

L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con la Fondazione Cittadellarte e il COD – Center for Openness and Dialogue è lieto di presentare la mostra del Maestro

Michelangelo Pistoletto

“Artivazione per una trasformazione sociale responsabile ”

curata dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte

Un nuovo pensiero deve ispirare l’economia e la politica. Il luogo formativo di questo pensiero può essere il laboratorio creativo di un’arte socialmente impegnata. La Società Civile diviene così il nuovo materiale plastico da modellare nello scontro strutturale tra diversità ed omologazione. – Michelangelo Pistoletto

La mostra racconta l’Arte come espressione del pensiero che l’Artista prenda su di sé la responsabilità di porre in comunicazione ogni attività umana, dall’economia alla politica, dalla scienza alla religione, dall’educazione al comportamento, in breve tutte le istanze del tessuto sociale.

La mostra è suddivisa in quattro stanze e otto passi: Love Difference, Quadri Specchianti, Cosmologia, Ecologia, Mitologia, Nutrimento, Scrittura e Metaverso; la mostra ripercorre le linee guida di Progetto Arte attraverso le opere del Maestro e la nascita e sviluppo di Cittadellarte e del Terzo Paradiso nell’idea di una “civiltà globale” che elimini le distanze mantenendo le differenze.

E se l’Artista diventa sponsor del pensiero e responsabile della propria libertà creativa, sarà la formula della creazione ad abbattere la distanza tra arte e scienza attraverso la congiunzione dei poli opposti e la realizzazione di un qualcosa che prima non c’era e adesso c’è.

La selezione delle opere pone l’accento sul ruolo dell’artivatore e sull’artivazione, concetto coniato dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte che fonde due parole: “arte” e “attivazione”. Rappresentando l’idea di utilizzare l’arte come strumento attivo per stimolare, coinvolgere e attivare il cambiamento sociale. Si tratta di un approccio che va oltre l’espressione artistica, incoraggiando gli artisti e le persone che lavorano con l’arte a diventare agenti attivi di trasformazione attraverso le loro opere e le loro interazioni con la società.

La mostra nasce da un invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana ed è organizzata in collaborazione tra Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, l’IIC e il COD Center for Openness and Dialogue.

Per la Fondazione Pistoletto Cittadellarte Onlus

Curatorial and project management: Francesco Saverio Teruzzi

Exhibition Project Manager: Alessandro Lacirasella

Aperta al pubblico: 22.05 – 02.07.2024

COD – Center for Openness and Dialogue

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania

Orario apertura: da lunedì a venerdì ore 09:30-14:00 / 17:30-20:30 e sabato ore 17:30-20:30

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Cittadellarte dhe COD – Qendra për Hapje dhe Dialog, ka kënaqësinë të prezantojë ekspozitën e Mjeshtrit

Michelangelo Pistoletto

“Artivizim për një transformim social të përgjegjshëm”

kuruar nga Fondacioni Pistoletto Cittadellarte

“Një mendim i ri duhet të frymëzojë ekonominë dhe politikën. Vendi ku formohet ky mendim mund të jetë laboratori krijues i një arti të angazhuar në pikëpamjen sociale. Shoqëria civile bëhet kështu materiali i ri plastik, të cilit i duhet dhënë formë në përplasjen strukturore ndërmjet diversitetit dhe homologimit.” – Michelangelo Pistoletto.

Ekspozita rrëfen artin si shprehje e mendimit, që artisti merr përsipër përgjegjësinë për të vënë çdo aktivitet njerëzor në komunikim, nga ekonomia në politikë, nga shkenca te feja, nga edukimi tek sjellja. Me pak fjalë… të gjitha pikëpamjet sociale.

Ekspozita është e ndarë në katër dhoma dhe tetë pasazhe: Love Difference, Quadri Specchianti, Cosmologia, Ecologia, Mitologia, Nutrimento, Scrittura dhe Metaverso; ajo ripërshkon linjat kryesore të Progetto Arte përmes veprave të mjeshtrit dhe lindjen e zhvillimin e Cittadellarte dhe Terzo Paradiso në idenë e një “qytetërimi global”, që eliminon distancat duke ruajtur dallimet.

Dhe nëse Artisti shndërrohet në sponsor të mendimit dhe përgjegjës për lirinë e tij krijuese, do të jetë formula e krijimit ajo që do të thyejë distancën mes artit dhe shkencës, përmes bashkimit të poleve të kundërta dhe realizimit të diçkaje që më parë nuk ekzistonte dhe që tani ekziston.

Përzgjedhja e veprave e vendos theksin tek roli i artivizuesit dhe tek artivizimi, një koncept i krijuar nga Fondacioni Pistoletto Cittadellarte, i cili bashkon dy fjalë: “art” dhe “aktivizim”. Përfaqësimi i idesë së përdorimit të artit si një mjet aktiv për të stimuluar, përfshirë dhe aktivizuar ndryshimet shociale. Është një qasje që shkon përtej shprehjes artistike, duke inkurajuar artistët dhe njerëzit që punojnë me artin, të bëhen aktorë aktivë të transformimit, përmes veprave dhe ndërveprimeve të tyre me shoqërinë.

Ekspozita lindi nga një ftesë të Institutit Italian të Kulturës së Tiranës dhe organizohet në bashkëpunim mes Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, IIC dhe COD Qendra për Hapje dhe Dialog.

Për Fondacionin Pistoletto Cittadellarte Onlus

Curatorial and project management: Francesco Saverio Teruzzi

Exhibition Project Manager: Alessandro Lacirasella

E hapur për publikun: 22.05 – 02.07.2024

COD – Qendra për Hapje dhe Dialog

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri

Orari: nga e hëna në të premte 09.30-14.00 / 17.30-20.30 dhe të shtunën 17.30-20.30

Share: