Home Gjeo-Ekonomia Albania e Kosovo si uniscono nel nuovo distretto Rotary🇦🇱🇮🇹

Albania e Kosovo si uniscono nel nuovo distretto Rotary🇦🇱🇮🇹

L’Albania e il Kosovo saranno ora un unico organismo nel Rotary International, realizzando un obiettivo iniziale, in cui i Rotariani uniranno le forze per vincere e implementare grandi progetti al servizio delle comunità di entrambi i paesi, come nell’istruzione, nella sanità, nello sviluppo economico e locale. , ambiente, ecc.

Il Distretto Rotary 2485 è nato e sarà formalizzato questo fine settimana a Tirana dove avremo per la prima volta il nostro Governatore Butrint Batalli.

Dal 14 al 16 giugno sarà organizzata la prima Conferenza e Cerimonia Ufficiale del nuovo Distretto 2485 (Albania-Kosovo) del Rotary International, la più grande associazione di servizio al mondo, con una massiccia partecipazione di oltre 300 soci provenienti da Albania e Kosovo ., rappresentanti delle istituzioni pubbliche del Paese, membri del consiglio direttivo, leader del Rotary International, segretario generale e amministratore delegato del Rotary International, nonché leader del Rotary International di aree e distretti di tutto il mondo.

Il distretto sta iniziando il suo cammino e all’evento sono presenti tutti e tre i governatori: il primo governatore Butrint Batalli e i due successivi governatori Arben Dushi e Florentina Dushi. Presente anche il rappresentante del Rotary International per l’Albania e il Kosovo, PDG Radu Popescu.

Sono 3 i grandi progetti sostenuti da sovvenzioni globali (due in Albania e uno in Kosovo) giĂ  approvati alla vigilia dei lavori del Nuovo Distretto, come buon auspicio per un buon inizio.

Cos’è il Rotary International:

· Utile nella fondazione delle Nazioni Unite.

· Oltre 1,4 milioni di membri in tutto il mondo.

· L’eradicazione della poliomielite in tutto il mondo è affidata al Rotary.

· Programmi e fondi della Fondazione Rotary per aiutare gruppi di persone bisognose con vari progetti. https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

· Oltre il 95% dei fondi va alle parti interessate finali poichĂ© si tratta di un’organizzazione di volontariato e ha un’amministrazione molto piccola.

· I leader vengono cambiati ogni anno mediante elezione da parte dei membri (rotazione pura).

Unisciti a noi nel Rotary per fare una differenza positiva nella societĂ , puntando a una societĂ  e a un mondo migliori.

Grazie a tutti.

Per coprire mediamente questa attivitĂ  di grande importanza per entrambi i paesi, chiediamo la vostra presenza e collaborazione nella partecipazione alla conferenza stampa.

Data: 15.06.2024, (sabato)

Ore 11:30,

Posizione: Hotel Tiana International,

dove si svolgerĂ  la conferenza stampa con i partecipanti:

Il Direttore del Rotary International (RI) Patrick Chisanga, Il segretario generale e amministratore delegato del RI, John Hewko,
Rappresentante del Presidente del RI Radu Popescu e Il primo governatore eletto del Distretto Albania-Kosovo D2485, Butrint Batalli.
Arrivederci!

Grazie.

Shqipëria dhe Kosova, tashmë do të jenë një trup i vetëm në Rotary International, duke realizuar një qëllim të hershëm, ku Rotarianët do të bashkojnë forcat për të fituar dhe zbatuar projekte madhore në shërbim të komuniteteve të të dy vendeve, si në arsim, shëndetësi, zhvillim ekonomik dhe lokal, mjedis, etj.

Rotary Distrikti 2485 ka lindur dhe tashmë do të zyrtarizohet këtë fundjavë në Tiranë ku ne do të kemi për herë të parë Guvernatorin tonë Butrint Batalli.

Në datat 14-16 Qershor do të organizohet Konferenca e parë dhe Ceremonia e Zyrtarizimit të Distriktit të ri 2485 (Shqipëri-Kosovë) të Rotary International, shoqatës më të madhe shërbyese në botë, me një pjesëmarrje masive prej mbi 300 anëtarësh nga Shqipëria dhe Kosova, përfaqësues të institucioneve publike në vend, anëtarë të bordit të drejtorëve, udhëheqës të Rotary International, Sekretari i Përgjithshëm dhe CEO i Rotary International, gjithashtu edhe liderët e Rotary International nga zona dhe distrikte nga mbarë bota.

Distrikti po fillon rrugëtimin e tij dhe të pranishëm në aktivitet janë të tre guvernatorët: Guvernatori i parë Butrint Batalli dhe dy guvernatorët pasues Arben Dushi dhe Florentina Dushi. Gjithashtu i pranishëm është përfaqësuesi i Rotary International për Shqipërinë dhe Kosovën, PDG Radu Popescu.

Janë 3 projekte madhore të mbështetura me grante globale (dy në Shqipëri dhe një në Kosovë) të miratuara tashmë në vigjilie të punës si Distrikt i Ri, si një ogur i mirë i një fillimi të mbarë.

Çfarë është Rotary International:

· Ndihmuese në themelimin e Kombeve të Bashkuara.

· Mbi 1.4 milionë anëtarë në mbarë botën.

· Zhdukja e Poliomielitit në mbarë botën është bërë nga Rotary.

· Programe dhe Fonde nga Fondacioni Rotary për të ndihmuar grupime njerëzish në nevojë me projekte të ndryshme. https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

· Mbi 95% e fondeve shkojnë tek të interesuarit fundorë pasi është organizatë vullnetare dhe ka një administratë shumë të vogël.

· Drejtuesit ndryshohen çdo vit me zgjedhje nga anëtarët (rotacion i pastër).

Bashkohu edhe ti me ne në Rotary që të bëjmë një ndryshim pozitiv në shoqëri, duke synuar një shoqëri dhe një botë më të mirë.

Faleminderit të gjithëve.

Për të mbuluar mediatikisht këtë aktivitet me rëndësi madhore për të dyja vendet do të luteshim për prezencën dhe bashkëpunimin tuaj për pjesëmarrje në Konferencën për Shtyp.

Data: 15.06.2024, (e shtunë)

Ora 11:30,

Lokacioni: Hotel Tiana International,

ku do të zhvillohet konferenca për shtyp me pjesëmarrësit:

  • Rotary International (RI) Director Patrick Chisanga,
  • General Secretary and CEO of RI, John Hewko,
  • RI President Representative Radu Popescu dhe
  • Guverantori i parĂ« i zgjedhur i Distriktit ShqipĂ«ri-KosovĂ« D2485, Butrint Batalli.

Shihemi së shpejti!

Ju Faleminderit.

Share: