Home Approccio Italo Albanese CAMPAGNA PIAZZE INVISIBILI

CAMPAGNA PIAZZE INVISIBILI

FUSHATA SHESHE TË PADUKSHME

Njëzetë e një sheshe italiane, nga veriu në jug, të treguara nëpërmjet fjalëve dhe fotografive të autorëve italianë. Një dëshmi e drejtpërdrejtë e bukurisë së këtij Vendi e dhënë nëpërmjet shesheve të tij kryesore, të zbrazura nga banorët e tyre gjatë ditëve të emergjencës. Sheshe të [Pa]dukshme është një nismë e promovuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar, e ideuar e e kuruar nga Marco Delogu dhe e edituar nga Punctum.

Sheshe të [Pa]dukshme | Piazza del Popolo, Romë
“[…] Për atë që banon në Romë e, po ashtu edhe për të huajt, ajo çka Piazza del Popolo ofron mbetet, gjithmonë e gjithsesi, një vizion. Një efekt optik i krahasueshëm me fenomenet e përshkruara nga Henry Michaux nën efektin e meskalinës në Mrekulli e mjerë. Ndoshta është forma e saj ovale që të bën të të merren mendtë. Ndoshta për shkak të admirimit që shkon deri në një ndjenjë mungese realiteti.
[…] Edhe në fotografinë e Olivo Barbieri-t, sheshi nuk fsheh, përkundrazi shfaq, saktësinë e saj iluzioniste. Hapësira e zbrazët, muret, obelisku me hijen e tij drejtuar për nga veriu, sfurku tredhëmbësh që duket si një ëndërr, luanët dembelë prej guri, që “në vend të ulërasin / spërkasin freskues / freskuese uji” (Valentino Zeichen): skena është ngritur, duhet populluar sa më shpejt, para se ta çmontojnë.
— Edoardo Albinati, 4 maj 2020
Fotografia e Olivo Barbieri
Për më shumë: https://www.piazzeinvisibili.com/piazza-delpopolo-roma

©2020 MAECI – Punctum Press

CAMPAGNA PIAZZE INVISIBILI

Ventuno piazze italiane, da nord a sud, raccontate dalle parole e dalle fotografie di autori italiani. Una testimonianza diretta della bellezza di questo Paese attraverso le sue principali piazze, svuotate dai suoi abitanti durante i giorni dell’emergenza. Piazze [In]visibili è un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ideata e curata da Marco Delogu ed edito da Punctum.

piazzeinvisibili #piazzeitaliane #fotografia #letteratura #ebook

Piazze [In]visibili | Piazza del Popolo, Roma
“[…] Per chi abita a Roma esattamente come per gli stranieri, quella che offre Piazza del Popolo resta sempre e comunque una visione. Un effetto ottico paragonabile ai fenomeni descritti da Henri Michaux sotto mescalina in Miserabile miracolo. Sarà forse la sua forma ellittica a provocare le vertigini. Sarà per l’ammirazione che sconfina rapidamente in un senso di irrealtà.
[…] Anche nella fotografia di Olivo Barbieri, la piazza non nasconde, anzi esibisce, la sua esattezza illusionistica. L’ellissi vuota, gli spalti, l’obelisco con la sua ombra puntata verso nord, l’onirico tridente, i pigri leoni di pietra che “invece di ruggire / spruzzano rinfrescanti / ventagli d’acqua” (Valentino Zeichen): la scena è allestita, bisogna popolarla in fretta prima che la smontino.”
— Edoardo Albinati, 4 maggio 2020
Fotografia di Olivo Barbieri
Continua a leggere: https://www.piazzeinvisibili.com/piazza-delpopolo-roma
©2020 MAECI – Punctum Press

piazzeinvisibili #piazzadelpopolo #roma #olivobarbieri #edoardoalbinati