Home Approccio Italo Albanese Konferencë mbi cështjen e njohjes së kontributëve shoqërore për vitet e punës,...

Konferencë mbi cështjen e njohjes së kontributëve shoqërore për vitet e punës, te komunitetit Shqiptar që jeton në Itali

KOMUNIKATË E FEDERATËS KOMBËTARE TË SHOQATAVE SHQIPTARE – ITALI

Këshilli Drejtues i Federatës Kombëtare të Shoqatave Shqiptare në Itali (FNAI), në datën 10.09.2020 në orën 18.00, realizoi një takim në video konferencë mbi cështjen e njohjes së kontributëve shoqërore për vitet e punës, te komunitetit Shqiptar që jeton në Itali dhe të komunitetit Italian që jeton në Shqipëri.

Në takim ishin të ftuar:

 • Inxh. Rosario Peta, Kryetar i komunës “Piana degli Albanesi” Siçili, përfaqësues i Diasporës Shqiptare në Itali si edhe anëtar i Këshillit Koordinues të Diasporës;
 • Dr. Gerarta Zheji Ballo, aktiviste e Diaspores edhe iniciatore e Peticionit për të drejtën e pensioneve;
 • Dr. Beskida Aliaj, Drejtuese e Sindakatave INAS e CISL Albania dhe specialiste ne fushën e pensioneve.
  Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi gjëndjen aktuale të negociatave për marrëveshjen mbi pensionet, ndërmjet qeverisë Shqiptare dhe Italiane dhe aktivizimin e FNAI-it mbi këtë cështje.
  Për sa më sipër, u detajuan një sëri masash që FNAI do të ndërmarri për (i) një sensibilizim të opinionit publik, (ii) nxitjen e qeverisë Shqiptare dhe Italiane per nisjen e negociatave për realizimin e marrëveshjes për pensionet, (iii) nisjen e bisedimeve me organet përkatëse të Qeverisë së Kosovës për shtetasit e saj në Itali. Unifikimi i pensioneve, çështje delikate e parashtruar përgjatë ketyre 30 viteve të pa suksesëshme, kërkon mbështetjen energjike dhe bashkëpunimin e të gjitha shoqatave, lidhjeve, instuticioneve e organizatave të ndryshme politiko-shoqërore në të dy anët e Adriatikut, dhe mbështetjen e çdo individi për nisjen e iniciativave për realizimin e kësaj të drejtë jetësore të mohuar.
  Këshilli Drejtues i Federatës FNAI,
  Presidente pro tempore,
  Dr. Margita Hoxha
  E-mail: federazione [email protected]

COMMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI IN ITALIA – FNAI

Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale delle Associazioni Albanesi in Italia (FNAI), in data 10.09.2020 alle ore 18.00, ha svolto una videoconferenza sul tema del riconoscimento dei contributi sociali per gli anni di lavoro della comunità albanese residente in Italia e della comunità italiana che vive in Albania.
Hanno partecipato nell’incontro:

 • Ing. Rosario Peta, Sindaco della “Piana degli Albanesi” Sicilia, rappresentante della Diaspora Albanese in Italia nonché membro del Consiglio di coordinamento della Diaspora;
 • Dott. Gerarda Zheji Ballo, attivista della Diaspora ed inizitrice della Petizione per il diritto alle pensioni;
 • Dott. Beskida Aliaj, Responsabile INAS e CISL Albania e specialista sul tema delle pensioni.
  Lo scopo di questo incontro è stato quello di discutere dello stato attuale delle trattative per l’avvio di un accordo pensionistico tra i governi albanese e italiano e l’attivazione della FNAI sul punto.
  Per quanto sopra si sono dettagliate una serie di misure che la FNAI adotterà per (i) sensibilizzare l’opinione pubblica, (ii) sollecitare i governi albanese e italiano ad avviare i negoziati per l’attuazione dell’accordo pensionistico, (iii) avviare le interlocuzioni con gli organi rappresentativi del governo del Kosovo per i suoi cittadini in Italia.
  L’unificazione delle pensioni, questione delicata sollevata in questi 30 anni infruttuosi, richiede il sostegno e la cooperazione energica di tutte le associazioni, sindacati, istituzioni e varie organizzazioni socio-politiche su entrambe le sponde dell’Adriatico, e il sostegno di ogni individuo per avviare iniziative per la realizzazione di questo diritto sostanziale di vita.
  Federazione delle Associazioni Albanesi in Italia – FNAI
  Presidente pro tempore,
  Dr. Margita Hoxha
  E-mail: federazione [email protected]

COMMUNICATION OF THE FEDERATION OF THE ALBANIAN ASSOCIATIONS IN ITALY – FNAI

The Board of Directors of the National Federation of Albanian Associations in Italy (FNAI), on 10.09.2020 at 18.00, held a videoconference on the subject of the recognition of social contributions for the years of work of the Albanian community residing in Italy and the Italian community who lives in Albania.

The following persons took part in the meeting:

 • Ing. Rosario Peta, Mayor of the “Piana degli Albanesi” Sicily, representative of the Albanian Diaspora in Italy and member of the Diaspora Coordination Council;
 • Dr. Gerarda Zheji Balla, activist from the Diaspora and initiator of the Petition for the right of the retirement;
 • Dr. Beskida Aliaj, Head of INAS and CISL Albania and specialist on the subject fo the right to retirement.
  The purpose of the meeting was to discuss the current state of negotiations for the opening of a pension agreement between the Albanian and Italian governments and the activation of FNAI on this point.
  For the affordmentioned, have been detailed a series of measures that FNAI will adopt to (i) raise public awareness, (ii) urge the Albanian and Italian governments to start negotiations for the implementation of the pension agreement, (iii) start conversations with the representative bodies of the Kosovo government for its citizens in Italy
  The unification of pensions, a sensitive issue raised in these fruitless 30 years, requires the support and energetic cooperation of all associations, trade unions, institutions and various socio-political organizations on both sides of the Adriatic, and the support of every individual for the realization of this substantial right to life.
  Federation of the Albanian Associations in Italy – FNAI
  Presidente pro tempore,
  Dr. Margita Hoxha
  E-mail: federazione [email protected]
Share: