Home Approccio Italo Albanese Confindustria Albania chiede al governo di Tirana di rivedere alcuni aspetti della...

Confindustria Albania chiede al governo di Tirana di rivedere alcuni aspetti della legge per il registro per i beneficiari effettivi

Tirana, 26/02/2021- Confindustria Albania – L’Associazione degli Industriali Italiani in Albania, segue con particolare attenzione, ogni iniziativa o modifica legislativa, che riguardi l’imprenditoria privata in Albania.
Confindustria Albania è a conoscenza della Legge n. 112/2020 e successivo DCM n. 1088/2020, con cui il legislatore albanese si è adeguato alla normativa europea sul riciclaggio di denaro, creando un registro per i beneficiari effettivi, e si è prontamente attivata per informare gli i propri associati, affinché tutti i soggetti interessati (tra questi rientra anche Confindustria Albania stessa) si adeguino ai requisiti di questa legge entro le scadenze stabilite.

Nelle condizioni delle numerose restrizioni imposte in Albania e all’estero, a causa della situazione creata dal Covid-19, nonostante gli investitori stranieri cercheranno di adempiere agli obblighi di legge entro 60 giorni (a partire dal 2 febbraio 2021), non si possono purtroppo escludere ritardi, anche per motivi che non dipendono dalle imprese.

Inoltre, la scadenza definita nella legge coincide con un periodo già intenso per le attività legate alla chiusura e dichiarazione dei bilanci.

Per quanto sopra esposto, chiediamo cortesemente al Ministero di rivedere alcune delle scadenze previste dalla legge. Più in dettaglio richiederemmo che:

  • il termine d’iscrizione all’albo dei titolari beneficiari sia prorogato fino al 30 giugno, al fine di consentire a tutti gli investitori stranieri di adempiere ai propri obblighi di legge, senza essere puniti con pesanti multe in questo momento per niente favorevole alla liquidità dell’impresa.
  • la validità dei documenti di origine straniera sia estesa fino a 90 giorni. È tecnicamente difficile per un’azienda internazionale essere provvista di una voluminosa documentazione nel paese di origine, appostillarlo, tradurla ufficialmente in lingua albanese e autenticarla davanti al notaio, entro 30 giorni.
  • Sono state riscontrate difficoltà tecniche, per quanto riguarda l’assegnazione della firma elettronica, per le società con amministratori i cittadini stranieri. Per esempio: l’amministratore riceve il link di registrazione via e-mail, ma non riesce a ricevere il codice pertinente per attivare il collegamento, che non viene inviato sul numero del cellulare.
  • Segnaliamo infine che molte delle aziende associate ci hanno informato di malfunzionamenti riscontrati nell’uso del nuovo registro; sembrerebbe ad esempio che non vi sia la possibilità di salvare la domanda di applicazione; conseguentemente, se il processo di registrazione, indipendentemente dal motivo, non venisse completato con successo, l’applicazione deve riprendere da zero, cosa che comporta nuovi ritardi e attesa per caricare nuovamente la documentazione.

KOMUNIKATË PËR SHTYP- REGJISTRI PËR PRONARËT PËRFITUES

Tiranë, 26/02/2021 – Confindustria Albania- Shoqata e Industrialistëve Italianë në Shqipëri ndjek me vëmendje të vecantë çdo inciativë apo ndryshim legjislativ që i përket sipërmarrjes private në Shqipëri.

Confindustria Albania është në dijeni të Ligjit nr. 112/2020 dhe VKM pasuese n. 1088/2020, me të cilën ligjvënësi shqiptar i është përshtatur me legjislacionit evropian për pastrimin e parave, duke krijuar një regjistër për pronarët përfitues dhe ka ndërmarrë menjëherë masa për të informuar anëtarët e saj, në mënyrë që të gjitha palët e interesuara (midis tyre edhe vetë Confindustria Albania) të jenë në përputhje me kërkesat e këtij ligji brenda afateve të përcaktuara.

Në kushtet e kufizimeve të shumta të vendosura në Shqipëri dhe jashtë saj, për shkak të situatës së krijuar prej Covid- 19, pavarësisht se investitorët e huaj do të përpiqen të përmbushin detyrimet ligjore brenda 60 ditëve (duke filluar nga 2 shkurti 2021) ne nuk përjashtojmë mundësinë e vonesave për shkaqe të ndryshme që s’varen nga biznesi. Për më tepër, periudha e përcaktuar në këtë ligj përkon me një periudhë të ngarkuar për drejtuesit e bizneseve, sepse është sezoni i mbylljes dhe deklarimit të pasqyrave financiare dhe auditimit.

Për sa më sipër, kërkojmë me mirësjellje që Ministria të rishikojë disa nga afatet e përcaktuara me ligj. Më konkretisht, ne do të kërkojmë që:

  • Të shtyhet afati i regjistrimit në regjistrin e pronarëve përfitues deri në 30 Qershor, në mënyrë që t’u jepet mundësia të gjithë investitorëve të huaj të përmbushin detyrimet ligjore, pa u ndëshkuar me gjoba të rënda në këtë moment aspak të favorshëm për likuiditetin e sipërmarjes.
  • Të zgjatet vlefshmëria e dokumentave me origjinë të huaj deri në 90 ditë. Teknikisht është e vështirë që një kompani ndërkombëtare të pajiset me dokumentacionin voluminoz në vendin e origjinës, ta apostilojë, ta përkthejë zyrtarisht në gjuhën shqipe dhe ta noterizojë në afatin kohor prej 30 ditësh.
  • Janë hasur vështirësi teknike në lidhje me pajisjen me nënshkrim ekektronik të shoqërive me administrator shtetas të huaj – si p.sh administratori merr link-un e regjistrimit me email, por nuk arrin të marrë kodin përkatës për aktivizimin e link-ut, i cili dërgohet
  • Përveç sa më sipër, shumë nga kompanitë anëtare na konfirmojnë që regjistri nuk funksionon siç duhet. Regjistri elektronik nuk krijon as mundësinë e ruajtjes së aplikimit. Nëse procesi i regjistrimit nuk përfundon me sukses për arsye nga më të ndryshmet, aplikimi rifillon nga pika zero, duke i bërë subjektet të humbin kohë të vlefshme në pritje të ngarkimit të dokumentave.
Share: