Home Gjeo-Ekonomia Punonjës dhe drejtorë, KLSH ndëshkon 44 zyrtarë të Bashkisë së Vlorës!

Punonjës dhe drejtorë, KLSH ndëshkon 44 zyrtarë të Bashkisë së Vlorës!

Masa disiplinore gjithsej 44

SHERBIM CIVIL

1.Largim nga Sherbimi Civil

8 punonjes, nga te cilet: 5 Drejtor dhe 3 Specialist

  1. Pezullim nga e Drejta e ngritjes ne Detyre…

28 Punonjes

  1. Verejtje

8 punonjes, Administratore te Njesive dhe Rajoneve

  1. Njoftim per DAP

2 ish Drejtore te Urbanistikes

MASA DISIPLINORE

  1. 12 Punonjes, nga te cilet

2 Drejtore

1 Pergjegjes Sektori

9 Specialist

  1. Mbikeqyres punimesh

3 persona

Share: