Home Approccio Italo Albanese I romanzi dello scrittore Gianni Palagonia “Il Silenzio” e “Nelle mani di...

I romanzi dello scrittore Gianni Palagonia “Il Silenzio” e “Nelle mani di nessuno” sono disponibili per i lettori albanesi

L’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con la casa editrice Dritan Editions, è lieto di presentare l’edizione albanese dei romanzi dello scrittore Gianni Palagonia Il Silenzio e Nelle mani di nessuno.

I libri saranno presentati dall’autore Gianni Palagonia, pseudonimo letterario di Giuseppe Monforte, in una conversazione condotta dal giornalista Artur Nura, corrispondente albanese di Radio Radicale. La conversazione affronterà i temi trattati nei romanzi, trasposizione letteraria delle esperienze di vita di Giuseppe Monforte, a lungo funzionario di Polizia con incarichi nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Dopo la conversazione il pubblico potrà rivolgere domande all’autore. L’incontro si terrà prevalentemente in italiano ma la presenza della traduttrice dei romanzi consentirà anche interventi del pubblico in albanese.

07 febbraio / shkurt 2023 ore 18:30
Biblioteca dell’IIC
Palazzo della Cultura – Tirana
Ingresso libero / Hyrja e lirë

Instituti Italian i Kulturës, në bashkëpunim me shtëpinë botuese Dritan Editions, me kënaqësi prezanton botimin në shqip të romaneve të shkrimtarit Gianni Palagonia Heshtja dhe Në duart e askujt.

Librat do të prezantohen nga autori Gianni Palagonia, pseudonim letrar i Giuseppe Monforte, në një bashkëbisedim drejtuar nga gazetari Artur Nura, korrespondent i Shqipërisë i Radio Radicale. Biseda do të marrë në shqyrtim temat e trajtuara në romane, një tregim letrar i përvojës së jetës të Giuseppe Monforte, një oficer policie, për një kohë të gjatë me pozicione në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Pas bisedës, publiku do të mund t’i bëjë pyetje autorit. Takimi do të zhvillohet kryesisht në italisht por prania e përkthyeses së romaneve do të lejojë edhe ndërhyrje të publikut në gjuhën shqipe.

Share: