Home Approccio Italo Albanese Sai cos’è il Quarto Spazio?

Sai cos’è il Quarto Spazio?

A e di se ç’farë është hapësira e katërt?

Do you know what the Fourth Space is?

“Questa è una minaccia globale e richiede una risposta globale e un’azione rafforzata e coordinata”, ha affermato a Davos Jürgen Stock, segretario generale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale .

Negli ultimi anni l’uso del cyberspazio è aumentato sempre di più ed è utilizzato come metodologia di conflitto sia dai governi che dagli hacker privati.
Il mondo 3D come lo abbiamo conosciuto fino ad ora è diventato 4D.

Sicuramente psicologicamente temiamo qualcosa che non vediamo, non tocchiamo ecc…

Gli obiettivi riconosciuti per questi attacchi sono in aumento: non importa quanto piccola o grande sia un’organizzazione o un azienda, qualsiasi organizzazione che gestisce i dati dei consumatori è un obiettivo d’attacco.

Gli attacchi informatici DDOS sono aumentati nell’ultimo anno del 79% su base annua.

Non solo le organizzazioni, ma anche i consumatori, tutti noi, dobbiamo essere più preparati perché l’uso della rete e di quello che viene chiamato l’Internet delle Cose – IoT sta aumentando.

Si usa dire che se usi il ferro da stiro puoi scottarti o bruciare gli altri… L’ “utilizzo” del cyberspazio sta aumentando quindi dobbiamo imparare a gestirlo se non vogliamo bruciare noi stessi o qualcosa/qualcun altro.

Come può un ingegnere informatico costruire un dispositivo TMS se non sa perché un medico lo vuole, e come può un medico sfruttare al massimo le potenzialità che vengono offerte dall’informatica se non le conosce?

Come in altri campi, condividere conoscenze e confrontarsi, una sorta di “gene linkage” creerà qualcosa di nuovo e di brillante, stimoli diversi accrescono la creatività.

Ecco perché la promozione dell’importanza della sicurezza informatica attraverso i media, tutti i tipi di media, le scuole, per raggiungere dal bambino agli anziani deve essere nei programmi del governo.

Sicuramente se un medico come me ha conseguito ad Harvard una votazione sulla Cybersicurezza molto più alta rispetto ai colleghi informatici, tutto si può fare…

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/cybersecurity-storm-2023-experts-davos23/

“Ky është një kërcënim global dhe kërkon një përgjigje globale dhe veprim të përforcuar dhe të koordinuar,” tha në Davos Jürgen Stock, sekretari i përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale.
Vitet e fundit, përdorimi i hapësirës kibernetike është rritur gjithnjë e më shumë dhe përdoret si metodologji konflikti si nga qeveritë ashtu edhe nga hakerët privatë.

Bota 3D siç e kemi njohur deri tani është bërë 4D.
Me siguri psikologjikisht kemi frikë nga diçka që nuk e shohim, nuk e prekim etj…

Objektivat e njohura për këto sulme janë në rritje: pavarësisht se sa e vogël apo e madhe është një organizatë apo biznes, çdo organizatë që trajton të dhënat e konsumatorit, klientit, pacientit, është objektiv i këtyre sulmeve.

Sulmet kibernetike DDOS janë rritur me 79% nga viti në vit, sipas të dhënave të vitit të kaluar.
Jo vetëm organizatat, por edhe konsumatorët, të gjithë ne, duhet të jemi më të përgatitur sepse po rritet përdorimi i rrjetit dhe i asaj që quhet Interneti i Gjërave – IoT.

Thuhet se nëse përdorni hekurin për të hekurosur mund të digjeni veten ose të digjni të tjerët.
Përdorimi i hapësirës kibernetike po rritet kështu që ne duhet të mësojmë ta menaxhojmë atë nëse nuk duam të djegim veten apo diçka/dikë tjetër.

Si mundet një inxhinier kompjuteri të ndërtojë një pajisje TMS nëse nuk e di pse i duhet një mjeku dhe si mundet një mjek të shfrytëzojë sa më shumë potencialin që ofron teknologjia e informacionit nëse nuk e njeh atë?

Ashtu si në fusha të tjera, shkëmbimi i njohurive dhe përballja me njëri-tjetrin, një lloj “lidhjeje gjenesh” do të krijojë diçka të re dhe të shkëlqyer, stimuj të ndryshëm rrisin kreativitetin.

Prandaj promovimi i rëndësisë së sigurisë kibernetike përmes mediave, të gjitha llojeve të mediave, shkollave, për të arritur nga fëmija te të moshuarit duhet të jetë në programet e qeverisë.

Me siguri nëse një mjek si unë ka arritur një notë shumë më të lartë në Siguri kibernetike në Harvard në krahasim me kolegët informaticienë gjithçka mund të bëhet…

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/cybersecurity-storm-2023-experts-davos23/

“This is a global threat and requires a global response and strengthened and coordinated action,” said in Davos Jürgen Stock, secretary general of the International Criminal Police Organization- INTERPOL.
In recent years, the use of cyberspace has increased more and more, and it is used as a conflict methodology by both governments and private hackers.

The 3D world as we have known it until now has become 4D.

Surely psychologically we fear something that we don’t see, we don’t touch etc…

The recognized targets for these attacks are on the rise: No matter how small or large an organization or business is, any organization that handles consumer data is a target for attack.

DDOS cyberattacks have increased by 79% year-on-year in the last year.

Not only organizations, but also consumers, all of us, must be more prepared because the use of the network and what is called the Internet of Things – IoT is increasing.

As we say, if you use an iron you can burn yourself or burn others… The “use” of cyberspace is increasing so we must learn to manage it if we don’t want to burn ourselves or something/someone else.

How can a computer engineer build a TMS device if he doesn’t know why a doctor wants it, and how can a doctor make the most of the potential offered by information technology if he doesn’t know it?

As in other fields, sharing knowledge and confronting each other, a sort of “gene linkage” will create something new and brilliant, different stimuli increase creativity.

That’s why the promotion of the importance of cyber security through the media, all kinds of media, schools, to reach from the child to the elderly must be in the government programs.

Surely if a doctor like me has achieved a much higher Cybersecurity grade at Harvard than his IT colleagues, everything can be done…

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/cybersecurity-storm-2023-experts-davos23/
Share: