Home Approccio Italo Albanese Angela Kosta sjell në dy gjuhësh poetin Arthur Martins Filho- Brazil

Angela Kosta sjell në dy gjuhësh poetin Arthur Martins Filho- Brazil

Sot sjellim tek lexuesit vargjet e poetit dhe shkrimtarit brazilian Arthur Martins Filho. 

Arthur Martins Filho lindi në San Paolo (Brazil). Filho ka marrë pjesë në disa antologji poetike nga viti 2013 – 2016. Në (2014) u diplomua si drejtues radiofonik në Senac. Ai është aktualisht agjenti kryesor i trajnimit profesional i fokusuar në Tregtinë e Mallrave, Shërbimeve dhe Turizmit në vend. Disa nga librat e tij elektronikë janë botuar në Amazon. Arthur Martins Filho ka botuar këto libra: “Rafinha dhe bota magjike e fjalëve”, “Udhëtim në vallëzimin e brendshëm të jetës” (2011), “Aventurat e Jonatam” (2017), “Vlera e jetës” (2018) dhe së fundmi botoi librin për fëmijë “Larajura milingona e vogël e së mirës”.

Nga viti 2020 – 2022, gjatë pandemisë, Arthur Martins Filho mori pjesë në disa ngjarje dhe konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, duke marrë më shumë se njëqind Përmendje Nderimi. Në (2018) ai fitoi çmimin si shkrimtari më i vlerësuar në Këshillin e Qytetit të San Paolo (Brazil). Në vitin 2019, ai mori gjithashtu çmimin më të mirë si Prezantues i Ri i Radios së Komunës së San Paolo. Në vitin 2022 ai shkroi dhe botoi autobiografinë e tij. Në vitin 2023, organizoi mbrëmje dhe takime në favor të Paqes Botërore, duke e përfshirë këtë në programin e tij radiofonik: “Programi i Vallëzimit dhe Poetëve”.

Në të njëjtin Filho ai u ftua të marrë pjesë në Shoqatën e Artistëve dhe Shkrimtarëve të Botës (SAPS) e cila programon evente të ndryshme të Unitetit Kulturor dhe të ndërtimit të lidhjeve midis kombeve. Arthur Martins Filho është shumë aktiv dhe përpiqet gjithmonë të mbrojë dhe promovojë Paqen Globale. Në vitin 2023 ai fitoi një çmim si poeti lirik më i mirë nga Komuna e San Paolos. Në tetor të këtij viti ai fitoi një trofe dhe u shpërblye në Asamblenë Legjislative të San Paolos me Çmimin e Parë në kategorinë Poezi me temë: “Paqja nëpër botë”. Në vitin 2023, Arthur Martins Filho festoi 25 vjeçarin e karrierës së tij përkushtuar poezisë. Kohët e fundit, në vitin 2023, Arthur Martins Filho u emërua në Katedrën Akademike 02 si Korrespondent në Akademinë e Letrave dhe Arteve (ABLA) nën patronazhin e Castro Alves. 

Il poeta e scrittore Arthur Martins Filho è nato a San Paolo (Brasile). Lui ha partecipato a diverse antologie di poesia dal 2013 – 2016. Nel (2014) si è diplomato come conduttore radiofonico al Senac. Attualmente è il principale agente di formazione professionale focalizzato sul Commercio di Beni, Servizi e Turismo nel Paese.

Alcuni suoi E – book sono pubblicati su Amazon. Arthur Martins Filho ha pubblicato questi libri: “Rafinha e il Magico Mondo delle Parole”, “Un Viaggio nella Danza Interiore della Vita” (2011), “Le avventure di Jonatam” (2017), “Il valore della vita” (2018) e di recente ha pubblicato il libro per i bambini “Larajura la formichina del bene.” 
Dal 2020 – 2022, durante la pandemia, Arthur Martins Filho ha partecipato a diversi Eventi e Concorsi Nazionali e Internazionali, ottenendo più di cento Menzioni d’Onore.

Nel (2018) Vince il premio come il miglior scrittore presso il Consiglio Comunale di San Paolo. Nel 2019, riceve il miglior Premio come Nuovo Conduttore Radiofonico del Comune di San Paolo. Nell’anno 2022 scrive e pubblica la sua autobiografia. Nel 2023 organizza serate e incontri a favore della Pace nel Mondo inserendo ciò anche nel suo programma radiofonico: “Programa Danza e Poesia.” Nello stesso anno è stato invitato a partecipare all’Associazione degli Artisti e Scrittori del Mondo (SAPS) che programma vari manifesti di Unità Culturale e Costruzione di legami tra le Nazioni. Arthue è molto attivo e si sforza per proteggere e promuovere la Pace Globale. Nel 2023 ha vinto un Premio come il miglior Poeta Lirico presso il Comune di San Paolo. Nell’ottobre di quest’anno vince un Trofeo e viene premiato presso l’Assemblea Legislativa di San Paolo con il Primo Premio nella categoria Poesia con il tema: “Pace nel mondo.” 
Nel 2023 festeggia Arthur Martins Filho festeggia i suoi 25 anni di carriera dedicata alla poesia. Di recente, anno 2023 Arthur Martins Filho si occupa alla Cattedra Accademica 02 come Corrispondente all’Accademia di Lettere e delle Arti (ABLA) con patronato: Castro Alves. 

PAQJA NË BOTË 

Ky shkrim im është tërësisht Ndërkombëtar. I drejtohet botës, duke dëshiruar Paqen në të gjithë Globin tonë. Uroj që kjo poezi të përfaqësojë një lidhje midis të gjithë njerëzve të të gjitha gjuhëve. Ne mundemi të ndërmarrim vërtetveprime të dyfishta. Uroj që kjo poezi të përfaqësojë një klithmë të zjarrtë dhe të rrënjosur për zgjimin e një bote të re, pa gabime. Kjo poezi vjen nga San Paolo (Brazil) dhe shpresoj që të arrijë tek të gjithë njerëzit, përfaqësuesit e pushtetshëm, forcat botërore dhe organizatat e Kombeve të Bashkuara. Kjo është koha e volitshme për ta bërë këtë për pasardhësit tanë, për t’u lënë trashëgimi ndjenjën e misionit të kryer. Ky shkrim, i përgatitur me kujdes dhe dashuri të madhe, është paraqitur në formën e një letre që kërkon urgjentisht Paqen. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar, sepse jemi një fuqi e veçantë në vibracione dhe dritë, të aftë për të modifikuar dhe kapërcyer të gjitha të këqijat, gabimet dhe pakënaqësitë e mundshme që na rrethojnë. Kjo është ftesa dhe apeli im. Pra, në këtë moment të tanishëm, ka ardhur koha që ne kuptojmë se pikërisht në këtë gërshetim individualizimi kuptojmë se jemi të gjithë veç Një dhe, në thellësinë e esencës jemi të gjithë vëllezër.


LA PACE NEL MONDO 

Questo mio scritto è profondamente Intenzionale.
È rivolto al mondo, desiderando la Pace nel mondo. Possa questa poesia rappresentare un legame tra tutti i popoli di tutte le lingue. Possiamo veramente assumere atteggiamenti ambigui. Possa questa poesia rappresentare un grido ardente e radicato per il risveglio di un mondo nuovo, senza sbagli. Questa poesia viene da San Paolo del Brasile e spero che raggiunga tutte le persone, le rappresentazioni, le forze mondiali e le organizzazioni delle Nazioni Unite.

Questo è il momento di farlo per i nostri successori e di lasciare il sentimento di missione compiuta. Questo scritto, preparato con cura e grande affetto, si presenta sotto forma di una lettera che chiede urgentemente la Pace. Dobbiamo stare Uniti, poiché siamo un potere speciale in vibrazioni e luci, capaci di modificare e trascendere tutti i possibili mali, errori e disaffezioni che ci circondano. Questo è il mio invito e appello. Tuttavia, in questo momento presente, è giunto il momento per noi di capire che è in questo intreccio di individuazione di cui comprendiamo che siamo tutti solo Uno e, nell’essenza più profonda, siamo tutti fratelli. 

PACE NEL MONDO 

Con la parte migliore di me 
sono qui… in questa vita solo per amore. Prima di tutto c’è la grazia divina. 
So di essere imperfetto, 
ma ho avuto il coraggio di migliorarlo 
attraverso la mia arte: espormi…
Quindi continuo a comporre i miei versi, 
ma consapevole che la vera poesia 
avviene ben oltre. 
PAQE NË BOTË 

Me pjesën më të mirë të vetvetes 
jam këtu… në këtë jetë vetëm për dashuri. Para së gjithash ekziston falja hyjnore. 
E di që jam i papërsosur, 
por pata guximin të përmirësohesha
përmes artit tim: ekspozimit.
Kështu që unë vazhdoj të kompozoj 
vargjet e mia, por i vetëdijshëm 
që poezia e vërtetë vjen akoma edhe më tej.


KUR BIE SHI 

Oh, mbaj në kujtesë ne të Dy
nën dritën e hënës 
duke lënë të gjitha kujtimet e mbetura 
për një herë tjetër. 
Dy zemra që e donin njëra – tjetrën. 
Era ishte e fortë dhe ne u përqafuam 
dhe ne u puthëm 
duke mbajtur njëri – tjetrin pranë…
Ti ishe kaq e bukur! 
Shumë lule të dhurova nga kopshti mahnitës
Sa shpejt kaloi koha e dashurisë sonë. 
Ishte e gjitha kaq e shkurtër 
por thellësisht magjike.

QUANDO PIOVE 

Oh, mi ricordo di entrambi
al chiaro di luna 
lasciando tutto il resto dei ricordi 
per un’altra volta. 
Due cuori che si amavano. 
Forte era il vento
e ci abbracciammo 
e ci baciammo tenendosi stretti…
Tu eri così bella!
Tanti fiori ti regalai 
in un bellissimo giardino.
Troppo veloce trascorse 
il tempo del nostro amore. 
È stato tutto così breve
ma profondamente incantevole. 

ZEZINHO AUGUSTO 

La vita agisce dietro i pensieri. 
Versando tra le righe emozioni e sentimenti. L’essere esubera 
l’eloquenza perduta dell’anima. 
Manifesta la facoltà interiore 
nell’anima ripiena. 
Le parole pronunciate per iscritto 
denotano il valore di un’anima beata. Rallegrati in ogni momento! 
Nota la brezza del vento sul tuo viso. 
Il capriccio della natura è il valore del tempo Perseverate nei momenti di grande dolore. Perché contengono 
grandi misteri intrisi di tanto amore. 
La scrittura è un dono perenne, 
un processo senza fine 
emerso da un piccolo seme. 
Vivere la vita dolce e amara 
è così…
Traduci su un piccolo foglio di carta bianca 
La gioia immensa, infinita… 

ZEZINHO AUGUSTO 

Jeta funksionon sipas mendimeve
duke derdhur midis rreshtave 
emocione dhe ndjenja. 
Të qenit përmbush në bollëk 
elokuencën e përhumbur të shpirtit
Manifeston aftësinë e brendshme 
në shpirtin e mbushur përplot. 
Fjalët e thëna me shkrim 
tregojnë vlerën e një shpirti të bekuar. 
Gëzohu në çdo kohë! 
Vin re flladin në fytyrën tënde!
Kapriçoja e natyrës është vlera e kohës
e ruajtur në momentet e dhimbjes gjigante sepse përmbajnë mistere të mëdha të mbushura me kaq shumë dashuri. 
Të shkruarit është një dhuratë e përjetshme një proces i pafund 
i shfaqur nga një farë e vogël
ta jetosh jetën e ëmbël dhe të hidhur 
kjo është… 
Përktheje në një fletë të vogël, të bardhë Gëzimin e pamasë, të pafund…


Përgatitur dhe përkthyer nga Angela Kosta shkrimtare, poete, përkthyese, gazetare, eseiste, kritike letrare, Drejtoreshë e gazetës Dritare e Re, dhe Zv. Drejtore & Zv. Kryeredaktore e gazetës Albania Press 

Preparato e tradotto da Angela Kosta scrittrice, poetessa, traduttrice, giornalista, saggista, critica letteraria, Direttore sul giornale Një Dritare e Re – Una Nuova Finestra e Vice Direttore & Vice Caporedattore sul giornale Albania Press

Share: