Home Approccio Italo Albanese “Shqiponja dhe Oktapodi” eksperienca e ish policit antimafia në Shqipëri.

“Shqiponja dhe Oktapodi” eksperienca e ish policit antimafia në Shqipëri.

🇦🇱🇮🇹Edhe dje u promovua në Istituto Italiano di Cultura a Tirana librat e përkthyer në shqip nga Ajsela Koka, Botimet Dritan të autorit italian Gianni Palagonia ose ish policit antimafia, të cilin personalisht pasi i kam lexuar të tre librat e autobiografik romantesk, besoj që është personazhi “Komisar Katani” i filmit të famshëm “Octapodi” të interpretuar në mënyrë të shkëlqyer nga Michele Placido.

Dje në fakt fokusi ishte te libri i tretë “Shqiponja dhe Oktapodi” ku Gianni Palagonia në gjuhë elegante tregon eksperiencën e tij në Shqipëri ku u ballafaqua me jetën e vështirë të shqiptarëve me të cilët krijon një marrëdhënie të veçantë që do e shoqëroi deri në fund të jetës.

Unë besoj që kushdo që i lexon librat e tij do të ndajë të njëjtin mendim me mua dhe kjo edhe në sajë të stilit të tij të të shkruarit ku në fakt shkrihet detajizmi i ish policit profesional me pasionin e njeriut që dëshiron të bëj të ditur jo vetëm jetën e tij, por të gjithë kolegëve të tij dhe qëllimin për të cilin jo pak prej tyre kanë sakrifikuar edhe jetën!

Por padyshim nga kjo shkrirje eksperience profesionale dhe pasionit njerëzor për të treguar të vërtetën, ti kupton edhe disa nga shkaqet të cilat çojnë individin të bëhet pjesë e Mafias apo antishtetin!🇦🇱🇮🇹

🇮🇹 🇦🇱 Anche ieri sono stati promossi i libri tradotti in albanese da Botimet Dritan dell’autore italiano Gianni Palagonia ovvero l’ex poliziotto antimafia, che personalmente, dopo aver letto tutti i tre libri romantici autobiografici, credo che sia il personaggio vero di “Il Commissario Katani” del famoso film “Octopodi” ottimamente interpretato da Michele Placido.

Ieri, infatti, il focus era sul terzo libro “L’Aquila e la Piovra” dove Gianni Palagonia con un linguaggio elegante racconta la sua esperienza in Albania dove ha affrontato la difficile vita degli albanesi con i quali crea un rapporto speciale che lo accompagnerà fino alla fine della vita.

Credo che chiunque legga i suoi libri condividerà con me la stessa opinione, e questo anche grazie al suo stile di scrittura, che infatti fonde il dettaista di un ex poliziotto professionista con la passione di un uomo che vuole far conoscere non solo il suo vita, ma di tutti i suoi colleghi e dell’obiettivo per il quale non pochi di loro hanno sacrificato la propria vita!

Ma indubbiamente da questa fusione di esperienza professionale e passione umana a dire il vero si capiscono anche alcuni dei motivi che portano l’individuo a far parte della mafia oppure dell’antistato!🇦🇱🇮🇹

Share: