Home Approccio Italo Albanese Fabrizio Bosso quartet – We Wonder

Fabrizio Bosso quartet – We Wonder

L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, il Comune di Tirana e l’Associazione Albanian Jazz è lieto di presentare il concerto del

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Ambasadën Italiane, Bashkinë e Tiranës dhe Shoqatën Albania Jazz, ka kënaqësinë të prezantojë koncertin e

Fabrizio Bosso quartet – We Wonder

17.05.2024 ore 19:00

Centro Culturale, Cattedrale Ortodossa – Tirana / Qendra Kulturore, Katedralja Ortodokse – Tiranë

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Il trombettista Fabrizio Bosso, oggi tra i più grandi musicisti jazz in Italia, rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder nel nuovo progetto “We Wonder”.

L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto. Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004.

La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte e le tastiere di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, insieme alla batteria di Nicola Angelucci, sono i rotagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici della musica internazionale.

Fabrizio Bosso suona con una tecnica impressionante, derivata dal suo background di musica classica, ma – allo stesso tempo – con un suono caldo, un fraseggio molto articolato e un grande senso dello swing. https://www.fabriziobosso.eu/bio


Trompisti Fabrizio Bosso, një prej muzikantëve jazz më të njohur në Itali, nderon gjeniun muzikor Stevie Wonder, me projektin e ri “We Wonder”.

Energjia dhe vitaliteti që karakterizojnë stilin spikatës të Stevie Wonder-it, forca shprehëse e baladave të tij më të famshme, së bashku me teknikën dhe lirikën e trompës së Fabrizio Bosso-s, kujdesin në aranzhime dhe personalitetin muzikor të secilit prej muzikantëve të kuartetit, janë të gjithë elementë që e bëjnë këtë koncert unik dhe të papërsëritshëm. Repertori përfshin disa nga këngët më domethënëse të Wonder-it, duke u mbështetur në një repertor shumë të gjerë, i cili përfshin periudhën nga fundi i viteve gjashtëdhjetë, deri në regjistrimin e fundit në vitin 2004.

Trompa e Fabrizio Bosso-s, pianoja dhe tastiera e Julian Oliver Mazzariello-s, basi dhe kontrabasi i Jacopo Ferrazza-s, së bashku me baterinë e Nicola Angelucci-t, janë protagonistët absolutë të këtij nderimi për muzikën e njërit prej artistëve më ikonikë të muzikës ndërkombëtare.

Fabrizio Bosso luan me një teknikë mbresëlënëse, që i ka rrënjët tek bagazhi i tij klasik, por – në të njëjtën kohë – me një tingull të ngrohtë, një frazë muzikore shumë të artikuluar dhe një sens të shkëlqyer swing-u. https://www.fabriziobosso.eu/bio

Share: