Home KRYESORE Kërkesë Padia në Gjykatën Administrative të Apelit per Parkun

Kërkesë Padia në Gjykatën Administrative të Apelit per Parkun

Sot në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë u dorëzuar Kërkesë–Padia me objekt, pavlefshëmrinë e vendimit të KKT dhe lejes së ndërtimit për ndërtimin te Parku i Liqenit Artificial Tiranë, dhe sigurim padie për pezullimin e ndërtimit në Park.

Analiza juridike prej 28 faqesh  dhe aktet qe i bashkangjiten kësaj  kërkes-padie sqaron dhe arsyeton  në mënyrë të detajuar dhe ligjore shkeljet e konstatuara nga qytetaret duke filluar që nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e deri të aktet nënligjore si më poshtë:

  • Janë shkelur Konventa e Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit.
  • Ligji 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
  • Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin eTerritorit
  • Ligji nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

Ligji nr.10440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

Shkelje të VKM Vendimi i KKT-së, nr.4, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e çështjes dhe zonës me rëndësi kombëtare në planifikimin e territorit, identifikuar si kurora e gjelbër e Tiranës”

  • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 956, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e kurorës së gjelbër të Tiranës dhe masat për mbrojtjen e saj
  • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit

Janë shkelur ligje  kombëtare dhe komunitare/ndërkombëtare si pjesë  e detyrimeve që burojnë nga Republika e Shqipërisë. Betaja ligjore për parkun sapo ka filluar

Share: