Home Approccio Italo Albanese Confindustria Albania: Tutti i giovani interessati ai stage presso le aziende associate...

Confindustria Albania: Tutti i giovani interessati ai stage presso le aziende associate possono consultare il link

🇮🇹 Molte delle aziende associate a Confindustria Albania, hanno aderito al Programma Nazionale delle Pratiche di Lavoro 2022. Questo programma invita i giovani di età compresa tra 21 e 26 anni, che hanno completato gli studi a livello di bachelor, a presentare domanda per opportunità di stage in varie aziende.

⏳ Il periodo per la presentazione delle domande durerà fino al 10 agosto, mentre le pratiche di lavoro per i vincitori si svolgeranno dal 12 settembre al 12 dicembre 2022.

📢 Tutti i giovani interessati a intraprendere un’esperienza lavorativa presso le nostre aziende associate, sono pregati a candidarsi al seguente link: https://praktika.riniafemijet.gov.al


🇦🇱 Shumë nga kompanitë anëtare të Confindustria Albania i janë bashkuar Programit Kombëtar të Praktikave të Punës 2022. Ky program fton të rinjtë nga 21-26 vjeç që kanë mbaruar studimet në nivelin bachelor, të aplikojnë për mundësi praktike në kompani të ndryshme.

⏳ Periudha e aplikimeve do të zgjasë deri në datë 10 gusht, ndërsa praktikat e punës për fituesit do të zhvillohen nga data 12 shtator deri më 12 dhjetor 2022.

📢 Të gjithë të rinjtë e interesuar për të marrë një përvojë profesionale pranë kompanive tona, janë të lutur të aplikojnë në linkun: https://praktika.riniafemijet.gov.al

ConfindustriaAlbania #MinistërShtetipërRininëdheFëmijët

MinistërShtetipërMbrojtjeneSipërmarrjes

Share: