Home Gjeo-Ekonomia Gazetari i sugjeron opozitës strategjinë e fitores në zgjedhje

Gazetari i sugjeron opozitës strategjinë e fitores në zgjedhje

Si dilnin zgjedhjet sikur opozita të dilte me një platformë kështu?

Nga Klodian Tomori

1-MOSRINOVIMIN E ASNJE KONTRATE KONCESIONARE NE PERFUNDIM

a-Në shëndetësi;
Check up përfundon në 2024
Sterilizimi përfundon në 2024
Dializa përfundon në 2025
Koncesioni i laboratorëve përfundon në 2028.

Të gjitha këto koncesione pas përfundimit kthehen në shërbime publike. Në total kursehen 42 milionë euro në vit. Me gjysmën e këtij fondi shërbimet e mësipëme realizohen plotësisht. Gjysma tjetër i shkon si financim shtesë spitaleve publike.

b-Në kontroll fiskal
Markimi përfundon në 2023
Skanimi përfundon në 2030
Qartësimi i situatës së pullave fiskale

Shërbimet e mësipërme kthehen menjëherë në shërbime publike. Në total kursehen 30 milionë euro në vit. Gjysma e fondit përdoret për realizimin e plotë të shërbimeve të mësipërme, pjesa tjetër shkon në uljen e barrës fiskale për biznesin dhe qytetarët.

c-Të tjera
Koncesioni i barrëve siguruese përfundon në 2029.

Shërbimi i mësipërme kthehet publik. Fondi I kursyer prej 3 milionë euro në vit përdoret sa më poshte. 50 për qind për realizimin e këtij shërbimi, 50 për qind si shtesë në fondin kombëtar të ndihmës ekonomike.

2- KRIJIMIN E NJESISE SPECIALE TE AUDITIMIT TE KONCESIONEVE
Njësia speciale e auditimit të Koncesioneve është një trupë e posacme në varësinë direkte të Kryeministrit. Objekti i saj është auditimi i hollësishëm financiar i të gjitha kontratave koncesionare për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale dhe respektimin e ligjeve fiskale.

Për cdo kontroll njësia përpilon një raport të detajuar auditimi me gjetjet dhe rekomandimin përkatëse.

Kontratat qe rezultojne me norma fitimi me të larta se 2 fishi i normës mesatare të sektorit përkatës rinegeociohen.
Koncesionet e perfshira ne evazion, mashtrim fiskal apo mospermbushje te detyrimeve kontraktuale perfundohen automatikisht.

3-NDALIMIN E KONTRATAVE PUBLIKE PER SHOQERITE OFFSHORE
Nuk lejohet të marrin pjesë në tendera, ankande apo cdo procedurë tjetër prokurimi publik, shoqëritë që kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga kompani të regjistruara në parajsa fiskale apo vende që ofrojnë sekret tatimor dhe bankar.

4-VENDOSJEN E TAKSES SE PARAJSES
Të gjitha kompanitë që kanë kontrata ekzistuese publike, por zotërohen plotësisht apo pjesërisht nga shoqëri të regjistruara në vende të klasifikuara si parajsa fiskale apo në vende që ofrojnë sekret tatimor dhe bankar paguajnë një taksë speciale të barabartë me 20 për qind të të ardhurave bruto.

5-NDALIMIN E LEJEVE TE NDERTIMIT BRENDA QENDRAVE HISTORIKE
Ndalohet kategorikisht çdo leje për ndërtimin e godinave të reja ose shtesat e kateve brenda unazës së Tiranës, qendrave historike të qyteteve dhe paraqeve. Lejet ne proces pezullohen automatikisht. Zonat për zhvillim urban sipas qyteteve përcaktohen me VKM të posacme pas propozimit të njësive të pushtetit lokal. Projektet e ndërtesave hartohen ekskluzivisht vetëm nga njësitë e pushtetit vendor dhe pas miratimit në KKT hidhen në ankand. Nuk lejohet asnjë projekt kulle apo resorti i hartuar nga studiot private arkitekturore. Ndërtuesit garojnë për taksën e infrastrukturës që paguajnë, ku niveli dysheme i taksës është 8 për qind e vlerës së investimit.

Shoqëritë e ndërtimit ndalohen kategorikisht të bëjnë ndryshim të projekteve të ndërtimeve.Në rastin kur shoqëritë e ndërtimit devijojnë projektin e hartuar nga Bashkia dhe miratuar në KKT, ndërtesa sekuestrohet dhe kalon në Fondin Kombëtar të Strehimit.
Të gjitha lejet e dhëna në 10 vitet e fundit kalojnë nën kontroll. Për shoqëritë e ndërtimit që kanë bërë devijim të projekteve vendoset gjobë në masën 100 për qind të vlerës së tregut të shtesës dhe personat përgjegjës kallëzohen penalisht.

6-SHUFQIZOHET LIGJI I INVESTIMEVE STRATEGJIKE
Ndalohet kategorikisht dhënia e tokës publike tek shoqëritë private për ndërtim vilash. Toka publike mund të jepet falas vetëm kur përdoret për ndërtimin e hoteleve. Sipërfaqja e tokës që jepet është e barabartë me gjurmën e hotelit, plus sipërfaqes në funksion të tij.
Në rast të shkeljes së kësaj pike, hoteli sekuestrohet dhe hidhet në ankand.

7-VENDOSJA E TAKSES SE RESORTEVE
Cdo vilë apo apartament I ndërtuar në resortet bregdetare paguan një taksë të barabartë me 1 të mijtën e vlerës së tregut. Nëse një vilë është shitur 1 milionë euro, pronari paguan 1 mijë euro në vit si taksë në shtet. Kjo taksë synon të korrigjojë shmangien fiskale të favorizuar nga ligji ekzistues për turizmin. Të ardhurat e grumbulluara nga kjo taksë shkojnë në fondin kombëtar të strehimit

8- DISIPLINIM I PROKURIMEVE
Ndalohet automatikisht cdo tender me vlerë mbi 300 mijë euro, që ka vetëm një ofertues real. Ofertuesit me ofertë mbi fondin limit, ose pa ofertë financiare nuk klasifikohen si ofertuesë realë. Përtej rasteve të mësipërme, të gjithë tenderat e fituara me vlerë mbi 98 për qind e Fondit Limit, kalojnë në auditim të hollësishëm nga njësia antikorrupsion në varësi të kryeministrit.

9-BUXHETI U KTHEHET QYTETAREVE
Rrogat, pensionet dhe shpenzimet sociale rriten me 5 për qind në terma reale gjatë 4 viteve të ardhshme.

Share: