Home Approccio Italo Albanese Si presentera’ l’edizione albanese del romanzo dello scrittore Gianni Palagonia – L’Aquila...

Si presentera’ l’edizione albanese del romanzo dello scrittore Gianni Palagonia – L’Aquila e la Piovra

L’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con la casa editrice Dritan Editions, è lieto di presentare l’edizione albanese del romanzo dello scrittore

Gianni Palagonia – L’Aquila e la Piovra, tradotto da Ajsela Koka

13.02.2024 ore 18:00

Biblioteca dell’IIC – Piazza Skanderbeg, Tirana / Biblioteka e IIC Tiranë

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Lingua dell’evento: italiano / Gjuha e aktivitetit: italisht

Dai racconti dei primi due libri del poliziotto-scrittore Gianni Palagonia, emerge una forte sensazione di sconfitta dell’investigatore Palagonia che deve abbandonare la sua terra per sfuggire alla vendetta della mafia, così come emerge un grande senso di solitudine e delusione professionale, nonostante i grandi risultati raggiunti con l’arresto di importantissimi mafiosi e terroristi. La narrazione, oltre a rilevare le tecniche investigative ed i sacrifici per giungere agli arresti – spesso al limite della legalità – ci introduce anche all’interno del mondo del crimine, disvelando il loro modus operandi, mettendo a nudo la strategia mafiosa e la sua mentalità. Ma soprattutto, lo scrittore- con una forza devastante -ci porta prepotentemente all’interno della vita quotidiana del poliziotto-uomo, che per proteggere la società e le famiglie degli altri, distrugge inesorabilmente la propria. Sfiduciato nei confronti dello Stato e le Istituzioni, ritrovandosi solo e in preda ai fantasmi del passato che vivono dentro ed intorno a lui, Palagonia viene chiamato dai suoi capi, che gli propongono una missione oltre confine, in Albania. Giunto nel disastrato Paese della Aquile, il poliziotto apprende i dettagli della missione. L’Ufficio di Collegamento Interforze cui è stato destinato deve indagare sui crimini commessi in Italia e in Albania da gruppi criminali che operano in entrambi i paesi.

Il poliziotto Gianni Palagonia, dopo che è stato minacciato dalla mafia siciliana, si ritrova a lavorare per diversi anni nel nord d’Italia e poi viene chiamato dai suoi capi, che gli propongono una missione oltre confine, in Albania, un paese che non conosce, ma che tanto gli richiamerà la sua amata Sicilia. Oltre alle alleanze tra criminalità italiana e albanese, scopre una realtà piena di contraddizioni, problemi e fenomeni già scomparsi nel mondo occidentale, come il Kanun.

Palagonia scoprirà presto l’ambigua posizione giuridica degli agenti italiani, ancora sprovvista di ufficialità e sulle cui teste pende la “spada di Damocle” della mancata firma del “protocollo d’intesa”, tra i due paesi, che li metterebbe al riparo da rappresaglie diplomatiche a seguito del loro operato. Oltre alle alleanze tra criminalità italiana e albanese, scopre il grado di corruttibilità all’interno del Paese. Non riuscendo a distinguere i buoni dai cattivi il poliziotto fa buon viso e cattivo gioco con molte delle persone con cui deve rapportarsi, alleandosi in gran segreto con la parte sana del Paese per sconfiggere il male. Tra similitudini culturali e valori umani che si intersecano tra le due sponde dell’Adriatico, Palagonia ritrova nel Paese delle Aquile se stesso e soprattutto l’amore.

* * *

Instituti Italian i Kulturës, në bashkëpunim me shtëpinë botuese Dritan Editions, ka kënaqësinë të prezantojë botimin shqip të romanit të shkrimtarit

Gianni PalagoniaShqiponja dhe Oktapodi, të përkthyer nga  Ajsela Koka

Nëpërmjet historive të treguara në dy librat e parë të policit-shkrimtar Gianni Palagonia, del në pah një ndjenjë e fortë disfate që mbërthen hetuesin Palagonia, i cili duhet të braktisë vendin e tij për t’i shpëtuar hakmarrjes së mafies, si dhe një ndjenjë e thellë vetmie dhe zhgënjimi profesional, pavarësisht rezultateve të mëdha të arritura me arrestimin e mafiozëve dhe terroristëve shumë të rëndësishëm. Rrëfimi, përveçse zbulon teknikat e hetimit dhe sakrificat për të mbërritur tek arrestimet – shpesh në kufijtë e ligjshmërisë – na fut edhe në botën e krimit, duke na zbuluar modus operandi-n e saj dhe strategjinë e mentalitetin e mafias. Por mbi të gjitha, shkrimtari – me një fuqi shkatërruese – na shtyn me forcë brenda jetës së përditshme të policit-njeri, i cili për të mbrojtur shoqërinë dhe familjet e të tjerëve, shkatërron në mënyrë të pashmangshme të vetën. Mosbesues ndaj Shtetit dhe Institucioneve, i gjetur vetëm dhe pre e fantazmave të së shkuarës që jetojnë brenda dhe rreth tij, Palagonia thirret nga drejtuesit, të cilët i ofrojnë një mision përtej kufirit, në Shqipëri. Pasi ka mbërritur në Vendin e Shqiponjave, të goditur nga fatkeqësia, polici mëson detajet e misionit. Zyra e Përbashkët e Ndërlidhjes ku është caktuar të punojë, duhet të hetojë krimet e kryera në Itali dhe Shqipëri nga grupe kriminale që veprojnë në të dy vendet.

Polici Gianni Palagonia, pasi është kërcënuar nga mafia siciliane, e gjen veten duke punuar për disa vite në veri të Italisë. Më pas thirret nga drejtuesit, të cilët i ofrojnë një mision përtej kufirit, në Shqipëri, një vend që ai nuk e njeh, por që do t’i kujtojë Sicilinë e tij të dashur. Krahas aleancave mes krimit italian dhe atij shqiptar, ai zbulon një realitet plot kontradikta, probleme dhe fenomene që tashmë janë zhdukur në botën perëndimore, siç është Kanuni.

Palagonia do të zbulojë shpejt pozicionin juridik të paqartë dhe ende të pazyrtarizuar të agjentëve italianë, mbi kokat e të cilëve qëndron “shpata e Damokleut” e mosnënshkrimit të “memorandumit të mirëkuptimit”, mes dy vendeve, që do t’i mbronte nga reprezaljet diplomatike si rrjedhojë e veprimeve të tyre. Krahas aleancave mes krimit italian dhe atij shqiptar, ai zbulon shkallën e korrupsionit brenda Vendit. Në pamundësi për të dalluar “të mirët” nga “të këqijtë”, polici vendos të mos shfaqet ai që është, me shumë nga njerëzit me të cilët duhet të përballet, duke u lidhur fshehurazi me pjesën e shëndoshë të Vendit për të mposhtur të keqen. Mes ngjashmërive kulturore dhe vlerave njerëzore që kryqëzohen në dy brigjet e Adriatikut, Palagonia gjen veten dhe mbi të gjitha dashurinë, në Tokën e Shqiponjave.

Share: