Home Approccio Italo Albanese Gagarin, mi mancherai di Domenico De Orsi (corto) & COME PECORE IN...

Gagarin, mi mancherai di Domenico De Orsi (corto) & COME PECORE IN MEZZO AI LUPI di Lyda Patitucci

L’Istituto Italiano di Cultura ha il piacere di presentare la seconda serata della rassegna Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të prezantojë mbrëmjen e dytë të ITALIAN SCREENS – Il nuovo cinema italiano

16.04.2024 ore 19:00

Kinema Millennium

Rr. Murat Toptani – Tirana

Ingresso libero / Hyrja e lirë

In italiano con sottotitoli in inglese / Në italisht me titra në anglisht

Gagarin, mi mancherai di Domenico De Orsi

Con: Nicola De Paola, Marina Savino

Cortometraggio Drammatico l Italia 2018 l 20′

Presenta il film il regista Domenico De Orsi / Prezanton filmin regjisori Domenico de Orsi

Un astronauta cade, forse sulla Terra. L’esplorazione di questo luogo misterioso svela la natura del viaggio e l’identità del viaggiatore. La creatività è il paesaggio più inesplorato.

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI di Lyda Patitucci

Con Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli, Clara Ponsot, Tommaso Ragno, Carolina Michelangeli

Drammatico l Italia, 2023 l 99′

Presenta il film la regista Lyda Patitucci / Prezanton filmin regjisorja Lyda Patitucci

Come pecore in mezzo ai lupi mette al centro le vite di Vera (Isabella Ragonese) e Bruno (Andrea Arcangeli) suo fratello minore con cui non ha contatti da anni.

Vera è un’agente di polizia a cui viene affidato un caso molto dedicato, deve riuscire a incastrare una banda di rapinatori che opera a livello mondiale. Scopre così che suo fratello Bruno fa parte di questa organizzazione criminale.

Bruno che è da poco uscito di prigione, si è trovato immischiato in questa brutta storia perché pensa che con i soldi delle rapine possa dare una vita dignitosa a sua figlia Marta (Carolina Michelangeli). Questa situazione estrema, che riavvicina Vera e Bruno, mette in evidenza il conflitto tra i sentimenti che provano e i loro rispettivi ruoli. I due dovranno confrontarsi con un passato irrisolto fatto di dolori e segreti che ostacolerà il raggiungimento dei loro obiettivi.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme all’Ambasciata d’Italia in Albania.

* * *

Gagarin, mi mancherai i Domenico De Orsi

Një astronaut bie, ndoshta në Tokë. Eksplorimi i këtij vendi misterioz zbulon natyrën e udhëtimit dhe identitetin e udhëtarit. Kreativiteti është peizazhi më i paeksploruar.

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI i Lyda Patitucci

Filmi fokusohet tek jeta e Verës (Isabella Ragonese) dhe Brunos (Andrea Arcangeli), vëllait të saj më të vogël, me të cilin nuk ka kontakte prej vitesh.

Vera është një oficere policie, së cilës i është besuar një çështje e vështrë, ajo duhet të arrijë të kapë një bandë hajdutësh që vepronë në mbarë botën. Zbulon kështu se vëllai i saj Bruno është pjesë e kësaj organizate kriminale.

Bruno, i cili së fundmi ka dalë nga burgu, është përfshirë në këtë histori të shëmtuar sepse mendon se me paratë e grabitjeve mund t’i japë një jetë dinjitoze vajzës së tij Martës (Carolina Michelangeli). Kjo situatë ekstreme, e cila i afron Verën dhe Brunon, nxjerr në pah konfliktin mes ndjenjave që përjetojnë dhe roleve të tyre përkatëse. Të dyve do t’u duhet të përballen me një të kaluar të pazgjidhur, të mbushur me dhimbje dhe sekrete, e cila do t’i pengojë në arritjen e qëllimeve të tyre.

Ky aktivitet është organizuar në bashkëpunim me Cinecittà për Drejtorinë e Përgjithshme të Kinemasë dhe Sektorin Audioviziv të Ministrisë së Kulturës, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, Akademinë e Kinemasë Italiane – Çmimet David di Donatello, së bashku me Ambasadën Italiane në Shqipëri.

Share: