Home Approccio Italo Albanese Teatro dell’Opera e Balletto, Tirana – MADAM BUTTERFLY

Teatro dell’Opera e Balletto, Tirana – MADAM BUTTERFLY

L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano e il Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto di Tirana è lieto di sostenere la produzione dell’opera

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Festival Pucciniano dhe Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, ka kënaqësinë të mbështesë produksion e operës

MADAM BUTTERFLY

Scenografia e costumi sono Dal Festival Pucciniano di Torre del Lago. Partecipazione della soprano Anna Pirozzi / Skenografia dhe kostumet nga Festival Puccinaino di Torre del Lago. Me pjesëmarrjen e sopranos Anna Pirozzi

26 – 27 – 28 – 30.05.2024 e 01.06.2024 ore 20:00

Teatro dell’Opera e Balletto, Tirana / Teatri i Operës dhe Baletit, Tiranë

Biglietti in vendita presso lo sportello dell’Opera: ogni giorno ore 10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00 / Biletat në shitje pranë sportelit të Operas: çdo ditë ora 10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00

Madam Butterfly è un’opera di Giacomo Puccini, in tre atti. Dedicata alla regina d’Italia Elena Montenegro, è stata rappresentata per la prima volta nel Teatro alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904, in occasione della stagione di Carnevale di Quaresima.

L’opera è nata in seguito alla rappresentazione di Madame Butterfly di David Velasco a Londra nel giugno 1900, a cui Giacomo Puccini ha assistito. Ha quindi iniziato a comporla l’anno successivo, ma la genesi di questa opera ha vissuto diverse interruzioni. Nel 1902 Puccini avvia l’orchestrazione, che porta a termine nel settembre dell’anno seguente: solo nel 1903 l’opera si è potuta dire conclusa.

Dopo l’insuccesso milanese, l’autore decise di ritirare lo spartito e revisionarlo. Puccini, quindi, eliminò alcuni dettagli e modificò alcune scene, per rendere il tutto più agile.

L’opera parla di Pinkerton, un Ufficiale della Marina Americana che, durante il soggiorno a Nagasaki, sposa Cio-cio-san, una quindicenne: lui è il tenore, mentre lei è la soprano. Il matrimonio viene visto dall’Ufficiale come un gioco, mentre Butterfly si è completamente innamorata dell’uomo: quando lui torna in America, però, non riceve più sue notizie.

Ardente d’amore, Cio-cio-san aspetta il ritorno dell’amato con fede e speranza insieme al bambino nato dal loro matrimonio e, per rispetto di ciò che è stato e di ciò che prova, rifiuta ogni pretendente. Per aiutarla a disilludersi, però, il Console Sharpless (baritono) va da lei per leggerle una lettera ricevuta proprio da Pinkerton: qui, l’Ufficiale Americano annuncia il suo ritorno a Nagasaki con la moglie. Kate.

La lettura della lettera, però, viene interrotta da Butterfly che continua a credere nel ritorno del marito. Durante questa scena, un colpo di cannone annuncia l’arrivo di una nave da guerra e da qui scende Pinkerton che, con Kate, è arrivato fin lì per portare via il bambino. Di fronte a questi fatti, Butterfly comprende di aver vissuto una lunghissima illusione e, dopo aver baciato il figlio, si toglie la vita con un pugnale nel petto, facendo Harakiri. Pinkerton, però, a un certo punto sarà sconvolto dal rimorso e tornerà indietro, da Cio-cio-san: è però troppo tardi, perché lei è già morta.


Madam Butterfly, opera e kompozitorit Giacomo Puccini, zhvillohet në tre akte. Dedikuar Mbretëreshës së Italisë Elena Montenegro, u shfaq për herë të parë në Teatro alla Scala në Milano, më 17 shkurt 1904, me rastin e sezonit të Karnavaleve të Kreshmës.

Puccini zgjodhi subjektin e operës pasi në qershorin e vitit 1900 në Londër, pa tragjedinë me të njejtin titull (Madame Butterfly), nga David Velasco. Një vit më pas filloi kompozimin, por gjeneza e kësaj vepre pësoi disa ndërprerje. Në vitin 1902 Puccini filloi orkestrimin, të cilin e përfundoi në shtator të vitit në vijim: vetëm në 1903-in, opera mundi të konsiderohej si e përfunduar.

Pas dështimit në Milano, autori vendosi të tërheqë partiturat dhe t’i rishikojë ato. Ai vendosi të elimiminojë disa detaje dhe modifikojë disa skena, për t’i dhuruar më shumë zhdërvjelltësi.

Opera rrëfen për Pinkertonin, një oficer i Marinës Amerikane, i cili gjatë qëndrimit të tij në Nagasaki, martohet me Cio-cio-san, një pesëmbëdhjetëvjeçare: ai është tenori, ndërsa ajo sopranoja. Oficeri e sheh martesën si një lojë, ndërsa Butterfly ka rënë krejtësisht në dashuri me të: kur ai kthehet në Amerikë, megjithatë, ajo nuk merr më lajme prej tij.

E djegur nga zjarri i dashurisë, Cio-cio-san pret kthimin e të dashurit plot besim dhe shpresë, së bashku me fëmijën e lindur nga martesa e tyre dhe, nga respekti për atë çfarë ishte dhe atë çfarë ndjen, refuzon çdo pretendent tjetër. Sidoqoftë, për ta lehtësuar në zhgënjimin e saj, konsulli Sharpless (bariton) shkon tek ajo për t’i lexuar një letër të dërguar nga vetë Pinkertoni, ku oficeri amerikan lajmëron kthimin e tij në Nagasaki, së bashku me bashkëshorten, Kate.

Por leximi i letrës ndërpritet nga Butterfly, e cila vazhdon të besojë tek kthimi i bashkëshortit. Gjatë kësaj skene, një e shtënë topi njofton mbërritjen e një luftanijeje dhe Pinkertoni, i ardhur së bashku me Kate për të marrë fëmijën, zbret prej andej. E përballur me këtë fakt, Butterfly kupton se ka jetuar një iluzion tejet të gjatë dhe pasi puth të birin, vret veten me një kamë në gjoks, duke bërë Harakiri. Pinkertoni, megjithatë, në një moment të caktuar, do të tronditet nga pendimi dhe do të kthehet tek Cio-cio-san: gjithsesi, është tepër vonë, sepse ajo tashmë ka ndërruar jetë.

Share: